1 / 3

دنیایی به رنگ آرامش

راهنمای عملی مشاوران مدارس


خلاصه اثر

یکی از مهم ترین ابعاد تربیت، مطالعه و شناخت فرایند و عوامل تأثیرگذار بر تربیت می باشد که بدون این آگاهی و شناخت، تربیت به صورت نظام مند و نهادینه اتفاق نمی افتد. چه این که، بسیاری از آسیب های تربیتی، ناشی از عدم شناخت این فرایند است. از مؤلّفه های مؤثّر در فرایند تربیت در مدارس، راهنمایی و مشاوره دانش آموزان می باشد که وظیفه ی همه ی عوامل آموزشی و اداری مدرسه و در رأس آن مشاوره ی تخصّصی توسّط مشاوران مدارس می باشد.

کتاب های مرتبط

بیشتر

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 248

کتابشناسی ملی : 3658864

شابک : 978-600-138-077-8

سال نشر : 1393

نظرات