64 / 4.8

ملت پرنده سه پا

نگاهی به تاریخ تحلیلی سیاسی امپراتوری کره

موضوعات


دانلود کتاب ملت پرنده سه پا

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 2.0 مگا بایت
صفحات کتاب : 219
8,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

مفهوم «پرنده سه پا» اولین بار در طالع «وانگ گیوم دانگون» موسس امپراتوری «چوسان قدیم» و نخستین امپراتوری کره دیده شد و بعدها به صورت نمادی برای سه مملکت «شیلا»، «گوگوریو» و «باکجه» یعنی امپراتوری های سه گانه کره در آمد.

این پرنده در تاریخ کره سیر کرد تا به خورشید رسید و کشور کره را به اوج اعتلایی که یک کشور پیشرفته نیاز دارد، رساند.

«ملت پرنده سه پا» اثری است که فراز و نشیب های تاریخ کره را در طول ده هزار سال در برمی گیرد.

زندگی سلاطین و امپراتوران این خطه را تعریف و تحلیل می کند و هدف نهایی آن شکوفایی پرندگان سه پایی است که در غایت و هدف هر مملکت مستقلی قرار دارند.

در این کتاب به امپراتورهای ذیل اشاره شده است:

امپراتوری چوسان قدیم
امپراتوری بویو
اتحاد جولبون و تأسیس گوگوریو
امپراتور دانگمیونگ سئونگ وانگ(گوجومونگ)
امپراتور یوری وانگ(هائی یوری)
امپراتور گوموا
امپراتور تسو
امپراتوری گوگوریو
امپراتوریس سوسونو
امپراتوری کوتاه مدت بیریو
امپراتور اونجو وانگ

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 219

کنگره : ‫‭DS907/18‫‭‫‭/ع2م7 1389

دیویی : ‫‭951/9

کتابشناسی ملی : 2060024

شابک : 978-600-5090-54-3

سال نشر : 1389

فهرست

مقدمه نویسنده
درآمدی بر ملت پرنده سه پا
بخش اول: اساطیری
فصل اول: اساطیر کره
پرنده سه پا (سام جوگو)
اژدهای آبی(یونگ ریونگ)
ببر سفید (بائک هو)
لاک پشت سیاه(هیون مو)
ققنوس سرخ(جوجاک)
بخش دوم: تاریخی
فصل اول: کره تاریخی
موقعیت جغرافیایی کره
زبان و خط مردم کره
ادیان و مذاهب مردم کره
اقتصاد کره ای
تاریخ تحلیلی سیاسی کره امپراتوری های کره
امپراتوران کره
امپراتوریسان کره
وزیران اعظم در تاریخ کره
ولایت عهدی در تاریخ کره
کودتا در کره
خودکشی، بزرگ ترین مجازات متهمان سیاسی در کره
جنگ در کره
دوره جولمون 8000ق.
دوره میومان 1500ق.
فصل دوم: امپراتوری هوان گوک
امپراتوری هوان گوک 7197ق.
فصل سوم: امپراتوری بائی دال گوک
امپراتوری بائی دال گوک 3898ق.
امپراتور گیو بال هوان 3898ق.
فصل چهارم: امپراتوری چوسان قدیم
امپراتوری چوسان قدیم 2333ق.
امپراتور وانگ گیوم دانگون2333ق.
امپراتور بورو دانگون 2240ق.
امپراتور گاریوک دانگون 2206ق.
امپراتور اوساگو دانگون 2155ق.
امپراتور گو ایول دانگون 2106ق.
امپراتور دال مون دانگون 2071ق.
فصل پنجم: امپراتوری گیجاچوسان
امپراتوری گیجاچوسان 1128ق.
امپراتور گیجا وانگ(مون سونگ) 1126ق.
امپراتور جون وانگ(آئی)220ق.
فصل ششم: امپراتوری وی مَن چوسان
امپراتوری وی مَن چوسان 195ق.
امپراتور وی مَن195ق.
امپراتور بی نام و نشان
امپراتور یوجیو وانگ ؟
فصل هفتم: امپراتوری ایالات متحده جین
فصل هشتم: امپراتوری باک بویو
امپراتوری باک بویو 239ق.
امپراتور هائی موسو دانگون239ق.
امپراتور موسوری دانگون 195ق.
امپراتور گو هائیسا دانگون 170ق.
امپراتور گو یورو دانگون 121ق.
فصل نهم: امپراتوری جولبون
امپراتوری جولبون86ق.
امپراتور گو دوماک 86ق.
امپراتور گوموسیو دانگون(یون تابال) 60ق.
امپراتوریس سوسونو 58ق.
امپراتور سونگ یانگ دانگون 58ق.
فصل دهم: امپراتوری بویو
امپراتوری بویو(دانگ بویو)86ق.
امپراتور هائی بورو 86ق.
امپراتور گوموا 48ق.
امپراتور تسو 7ق.
فصل یازدهم: امپراتوری گالسا بویو
امپراتوری گالسا بویو22م.
فصل دوازدهم: امپراتوری هو بویو
امپراتوری هو بویوسده دوم م.
فصل سیزدهم: امپراتوری اوکجه
امپراتوری اوکجه 108ق.
فصل چهاردهم: امپراتوری دونگایی
امپراتوری دونگایی 108ق.
فصل پانزدهم: سه ملت سام هان
سه ملت سام هان «متحدان ماهان»، «متحدان بیون هان»، «متحدان جین هان»
فصل شانزدهم: امپراتوری گوگوریو
اتحاد جولبون و تأسیس گوگوریو
فرمانداری هیون توگون
امپراتور دانگمیونگ سئونگ وانگ(گوجومونگ)58ق.
فرمانداری لیودونگ
امپراتور یوری وانگ(هائی یوری) 19ق.
امپراتور دائموسین وانگ(هائی موهیول) 18م.
امپراتور مینجانگ وانگ(هائی سائک جو)44 م.
امپراتور موبون وانگ(هائی یو) 48م.
امپراتور تائجو وانگ(گوگونگ) 53م.
امپراتور چادائه وانگ(گوسوسونگ) 146م.
امپراتور سیندائه وانگ(گو باکجو) 165م.
امپراتور گگوکچئون وانگ(گو نام مو) 179م.
امپراتور سانسانگ وانگ(گویون یو197م.
امپراتور دانگچئون وانگ(گویوویگو)227م.
امپراتور جونگچئون وانگ(گویون بول)248م.
امپراتور سئوچئون وانگ(گویاک رو)270م.
امپراتور بنگسانگ وانگ(گوسانگ بو) 292م.
امپراتور میچئون وانگ(گو ایول بول) 300م.
امپراتور گگوگوون وانگ(گوسایو) 331م.
امپراتور سوسوریم وانگ(گوبوگو) 371م.
امپراتور گگوگ یانگ وانگ(گوای ریون) 384م.
امپراتور گوانگ گائتو دائی وانگ(گودام دوک) 391م.
امپراتور جانگ سو وانگ(گوگی اوریون) 413م.
امپراتور مونجامیونگ وانگ(گوناون) 491م.
امپراتور آنجانگ وانگ(گوهیونگ آن)519م.
امپراتور آن وون وانگ(گوبویون) 531م.
امپراتور یانگ وون وانگ(گو پیونگ سونگ) 545م.
امپراتور پیونگ وون وانگ(گویانگ سونگ) 559م.
امپراتور یئونگ یانگ وانگ(گو وون) 590م.
امپراتور یئونگ نیو وانگ(گوگیون مو) 618م.
امپراتور بوجانگ وانگ(گوجانگ بوجانگ) 642م.
شاهزاده گودوک مو 668م.
فصل هفدهم: امپراتوری باکجه
امپراتوری باکجه 18ق.
امپراتوریس سوسونو
امپراتوری کوتاه مدت بیریو
امپراتور اونجو وانگ18ق.
امپراتور دارو وانگ29م.
امپراتور گیرو وانگ77م.
امپراتور گائیرو وانگ128م.
امپراتور چوگو وانگ166م.
امپراتور گوسو وانگ214م.
امپراتور سابان وانگ234م.
امپراتور گُی وانگ234م.
امپراتور چائک جایی وانگ286م.
امپراتور بونسئو وانگ298م.
امپراتور بیریو وانگ304م.
امپراتور گایی وانگ344م.
امپراتور گئون چوگو وانگ346م.
امپراتور گئون گوسو وانگ375م.
امپراتور چیم نیو وانگ384م.
امپراتور جینسا وانگ385م.
امپراتور آسین وانگ392م.
امپراتور جئون جی وانگ405م.
امپراتور گویسین وانگ420م.
امپراتور بیو وانگ427م.
امپراتور گئون گائیرو وانگ455م.
امپراتور مونجو وانگ475م.
امپراتور سامگون وانگ477م.
امپراتور دانگ سونگ وانگ479م.
امپراتور موریونگ وانگ501م.
امپراتور سونگ وانگ523م.
امپراتور ویدئوک وانگ554م.
امپراتور هائی وانگ598م.
امپراتور بئوپ وانگ599م.
امپراتور مو وانگ600م.
امپراتور یویجا وانگ641م.
فصل هجدهم: امپراتوری شیلا
امپراتوری شیلا57ق.
امپراتور پارک هیوک گئوس57ق.
امپراتور پارک نام هائی چاچائونگ4ق.
امپراتور پارک یوری ایساگیوم24م.
امپراتور سوک تالهائی ایساگیوم57م.
امپراتور پارک پاسا ایساگیوم80م.
امپراتور پارک جیما ایساگیوم112م.
امپراتور پارک ایلسونگ ایساگیوم134م.
امپراتور پارک آدال لا ایساگیوم154م.
امپراتور سوک بول هایو ایساگیوم184م.
امپراتور سوک نائی هائی ایساگیوم196م.
امپراتور سوک جوبون ایساگیوم230م.
امپراتور سوک چوم هائی ایساگیوم247م.
امپراتور کیم میچو ایساگیوم262م.
امپراتور سوک یوریه ایساگیوم284م.
امپراتور سوک گیریم ایساگیوم298م.
امپراتور سوک هول هائی ایساگیوم310م.
امپراتور کیم نائمول ماریپگان356م.
امپراتور کیم سیلسونگ ماریپگان402م.
امپراتور کیم نولجی ماریپگان417م.
امپراتور کیم جابی ماریپگان458م.
امپراتور کیم سوجی ماریپگان479م.
امپراتور کیم جی جیونگ وانگ437م.
امپراتور کیم بیوپ هیونگ وانگ514م.
امپراتور کیم جین هیونگ وانگ540م.
امپراتور کیم جینی وانگ(کیم گیوم ریون)576م.
امپراتور کیم جین پیونگ وانگ579م.
امپراتوریس کیم سون دوک یووانگ632م.
امپراتریس کیم جین دوک یووانگ647م.
امپراتور کیم تائجونگ مویئول وانگ654م.
امپراتور کیم مونمو وانگ (کیم بوم مین) 661م.
امپراتور کیم سینمون وانگ(کیم جیونگ میونگ )681م.
امپراتور کیم هیوسو وانگ(کیم ای هونگ) 692م.
امپراتور کیم سونگ دوک وانگ 702م.
امپراتور کیم هیوسونگ وانگ (کیم سونگ گیوم ) 737م.
امپراتور کیم گیونگ دوک وانگ (کیم هیون یونگ ) 742م.
امپراتور کیم هائی گنگ وانگ (کیم گیون یون) 765م.
امپراتور کیم سون دوک وانگ (کیم یانگ سانگ) 780م.
امپراتور کیم وون سونگ وانگ(کیم گیونگ سین) 785م.
امپراتور کیم سوسونگ وانگ (کیم جون اونگ) 798م.
امپراتور کیم آئی جانگ وانگ (کیم چونگ میونگ) 800م.
امپراتور کیم هیون دوک وانگ(کیم ایون سونگ)809م.
امپراتور کیم هیون چانگ مؤسس امپراتوری کوتاه مدت جانگ آن822م.
امپراتور کیم هیونگ دوک وانگ(کیم گیونگ هویی) 826م.
فرماندار جانگ بوگو(گونگ بوک)787م.
امپراتور کیم گیونگ جیونگ 836م.
امپراتور کیم هوی گانگ وانگ(کیم جی ریونگ)836م.
امپراتور کیم مینائی وانگ(کیم میونگ)838م.
بانو جمی 836م.
امپراتور کیم سینمو وانگ (کیم ووجینگ ) 839م.
امپراتور کیم مونسونگ وانگ(کیم گیونگ یونگ) 839م.
امپراتور کیم هیونان وانگ(کیم یوی جیونگ) 857م.
امپراتور کیم گیونگ مون وانگ(کیم ایونگ ریون) 861م.
امپراتور کیم هیون گانگ وانگ(کیم جی یونگ) 875م.
امپراتور کیم جیونگ گانگ وانگ(کیم هوانگ) 886م.
امپراتریس کیم جین سونگ یووانگ(کیم مان) 887م.
امپراتور کیم هیوگنگ وانگ(کیم یو) 897م.
امپراتور پارک سین دوک وانگ(پارک گیونگ هویی) 912م.
امپراتور پارک گیونگ میونگ وانگ(پارک سونگ یونگ) 917م.
امپراتور پارک گیون گایی وانگ(پارک وی ایونگ) 924م.
امپراتور کیم گیونگ سون (کیم پو) 927م.
فصل نوزدهم: امپراتوری گایا
امپراتوری گایا 42م.
فصل بیستم: امپراتوری گیوم گوان گایا
امپراتوری گیوم گوان گایا42م.
امپراتور سورو وانگ 42م.
امپراتور گیو دیونگ وانگ199م.
امپراتور جواجی وانگ 407م.
امپراتور چی وی هوی وانگ 421م.
امپراتور جیل جی وانگ 451م.
امپراتور گیوم جی وانگ 492م.
امپراتور گوهیونگ وانگ 521م.
فصل بیست و یکم: امپراتوری دائی گایا
امپراتوری دائی گایا 42م.
فصل بیست و دوم: امپراتوری بالهایی
امپراتوری بالهایی 698م.
فرمانده دائی جونگ سانگ 668م.
امپراتور دائی جویونگ 698م.
امپراتور دائی مویی 719م.
امپراتور دائی هیوم مو 737م.
امپراتور دائی وون یوی 793م.
امپراتور دائی هوایو 794م.
امپراتور دائی سونگ رین795م.
امپراتور دائی وون یو 809م.
امپراتور دائی ایون یوی 812م.
امپراتور دائی میونگ چونگ 817م.
امپراتور دائی این سو 818م.
امپراتور دائی ای جین 830م.
امپراتور دائی گیون هوانگ857م.
امپراتور دائی هیون سوک 871م.
امپراتور دائی وی هائی 895م.
امپراتور دائی این سون 906م.
فصل بیست و سوم: امپراتوری تائبونگ
امپراتوری تائبونگ(هوگوگوریو) 901م.
امپراتور گونگ یی 901م.
فصل بیست و چهارم: امپراتوری هوباکجه
امپراتوری هوباکجه 892م.
امپراتور گیون هون892م.
امپراتور سین گیوم 935م.
فصل بیست و پنجم: امپراتوری گوریو
امپراتوری گوریو 918م.
امپراتور تائجو (وانگ گیون) 918م.
امپراتور هیو جونگ 943م.
امپراتور جیونگ جونگ (وانگ یو) 945م.
امپراتور گوانگ جونگ(وانگ سو) 949م.
امپراتور گیونگ جونگ(وانگ جو) 975م.
امپراتور سونگ جونگ(دائی چی) 981م.
امپراتور موک جونگ(وانگ سونگ) 997م.
امپراتوریس چونچو (دائی سویا) 979م.
امپراتوریس دائی سولا 979م.
امپراتور هیونگ جونگ(وانگ سون) 1009م.
امپراتور دوک جونگ(وانگ هیون) 1031م.
امپراتور جیونگ جونگ(وانگ سینجو) 1034م.
امپراتور مون جونگ(وانگ هوی) 1046م.
امپراتور سون جونگ(وانگ هون) 1083م.
امپراتور سیون جونگ(وانگ یون) 1083م.
امپراتور هیون جونگ(وانگ یوک) 1094م.
امپراتور سوک جونگ(وانگ اونگ) 1095م.
امپراتور یی جونگ(وانگ یو) 1105م.
امپراتور این جونگ(وانگ هائی) 1122م.
امپراتور یوی جونگ 1146م.
امپراتور میونگ جونگ(وانگ هو) 1170م.
امپراتور سین جونگ(وانگ تاک) 1197م.
امپراتور هوی جونگ 1204م.
امپراتور گانگ جونگ(وانگ او) 1211م.
امپراتور گوجونگ 1213م.
امپراتور وون جونگ1260م.
امپراتور چانگ یول وانگ 1274م.
امپراتور چانگ سیون وانگ(ای جیر بوگا)1308م.
امپراتور چانگ سوک وانگ1313م.
امپراتور چانگ هائی وانگ 1330م.
امپراتور چانگ موک وانگ(وانگ هیون) 1344م.
امپراتور چانگ جیونگ وانگ(وانگ جیو) 1348م.
امپراتور گُنگ مین(وانگ گی) 1351م.
امپراتور یو وانگ 1363م.
امپراتور چانگ وانگ(وانگ چانگ) 1388م.
امپراتور گُنگ یانگ(وانگ یو) 1389م.
فصل بیست و ششم: امپراتوری جوسیون
امپراتوری جوسیون1392م.
امپراتور تائجو(یی سونگ گایی)1392م.
امپراتور جیونگ جونگ(یی بنگ گوا) 1399م.
امپراتور تائجونگ(یی بنگ وون) 1400م.
امپراتور سی جونگ دائی وانگ(یی دو) 1418م.
امپراتور مون جونگ(یی هیانگ) 1450م.
امپراتور دان جونگ(یی هونگ وی) 1452م.
امپراتور سی جو(یی یو) 1455م.
امپراتور یی جونگ(یی گوانگ) 1468م.
امپراتور سیون جونگ(یی هیول) 1469م.
امپراتور یون سان گون(یی یونگ) 1494م.
امپراتور جونگ جونگ(یی یوک)1506م.
پزشک جانگ گیوم بزرگ1515م.
امپراتور این جونگ(یی هو)1544م.
امپراتور میونگ جونگ(یی هوان) 1545م.
امپراتور سیون جو(یی گیون) 1567م.
امپراتور گوانگ هائی گون(یی هون)1608م.
امپراتور این جو(یی جونگ)1623م.
امپراتور هیو جونگ(یی هو) 1649م.
امپراتور هیون جونگ اول(یی یون)1659م.
عالیجناب سونگ سی یول 1607 تا 1689م.
امپراتور سوک جونگ(یی سون)1674م.
امپراتور گیونگ جونگ(یی یون) 1720م.
امپراتور یونگ جو(یی گیوم) 1724م.
امپراتور جانگ جو(شاهزاده سادو) 1735م.
امپراتریس هوا هیوپ اونجو1733م.
امپراتور جیونگ جو(یی سان) 1776م.
امپراتور سون جو(یی گونگ) 1800م.
امپراتور هیون جونگ دوم(یی هوان) 1834م.
امپراتور چیول جونگ(یی بیون) 1849م.
فصل بیست و هفتم: امپراتوری کره
امپراتوری کره 1897م.
امپراتور گوجونگ گوانگموجی(یی میونگ بوک) 1863م.
امپراتور سون جونگ یونگ هیجی(یی چوک) 1907م.
خاتمه
منابع References
منابع فارسی

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات

Mahdi hamzeii

من هنوز دانلود نکردم ولی با توجه با استفاده کنندها و چیزای کمی که میدونم مطمئن هستم کتاب عالیه

1399/7/5

پاسخ
98902****7798

چرا نمیشه رایگان دانلود کرد در این شرایط که مردم بیکار هستند در خانه عوض اینکه رایگان کتاب بدهید پولی کردی

1399/6/20

پاسخ
98905****9235

کتاب خوبیه و اطلاعات خوبی میده اما مواردی توی کتاب دیدم که نسبت به منابع مورد استفاده مولف به شک افتادم. قسمت های مربوط به پادشاهان دوره جوسیون قسمت پادشاه جونگ جونگ و قسمت بعدش مربوط به یانگوم(صفحه ۱۶۹ تا ۱۷۱ کتاب چاپی) انگار فیلم جواهری در قصر رو خلاصه نویسی کرده بود در صورتیکه هرچی درباره یانگوم چه به فارسی و انگلیسی سرچ کردم جز اطلاعات کم و مبهم از سالنامه امپراطوری جوسیون جیزی ندیدم. خیلی دوست دارم بدونم مولف این اطلاعات رو از کجا آورده. چون حتی تو قسمت پزشک جانگیوم (یانگوم) از بانو چوئی و بانو هن و وزیر او گیوم اه و مین جانگو و رابطه عشقی بین مین جانگو و یانگوم و حتی علاقه پادشاه به یانگوم هم مطلب آورده و حتی قسمت مربوط به محاکمه وزیر و هماهنگی با پزشک بزرگ دربار. من چیزی تو نت در این باره پیدا نکردم. حتی گفته که یانگوم اول بعنوان بانوی آشپز اومده تو دربار. واقعا برام سوال شد که منابع مولف واقعا کتب معتبر بوده؟ یا اینجاها رو از روی فیلم نوشته ؟

1399/6/14

پاسخ
SHAHIKA ...

کتآب خوبی بود ولی قلمش برای کسانی ک ب کره علاقه دارن اما سنشون پایینه کمی سخت و متعادله و برای همین بعضی از کلمه های سنگین و نوجوانان متوجه نمیشن ب هر حآل کتاب بسیار زیبا و دلنشینی بود و با علاقه بسیار خوندمش .
نویسنده عزیز موفق بآشی .

1399/6/2

پاسخ
98917****8598

توی چهل سالی که از خدا عمر گرفتم هرگز چیزی درباره تاریخ کره نشنیده بودم نه از هرودوت نه از پیرنیا نه از نه هیچ کس دیگر از بزرگان تاریخ دنیا اشاره ای به تاریخ و تمدن کره نداشتن ، بجز چند سال اخیر که کره بطرز عجیبی یهویی دارای تاریخ تمدن شد . واقعا عجیبه .‌

1399/5/26

پاسخ
علیرضا

صفحه 100: ”پراتور پارک نام هائی چاچائونگ4ق.“

عالیه

1398/11/11

پاسخ
98914****6906

کتاب خوبیه، فقط بعضی کلماتش نوشته نشده بود. به هرحال ممنون

1398/6/6

پاسخ
علیرضا

عالیه

1398/4/15

پاسخ
ابوالفضل رستمی

عالی

1397/4/27

پاسخ
98930****9074

خیلی عالیه ممنون

1397/2/9

پاسخ