× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
2 / 4.5

تحلیل سازه ها (1)

نوع اثر : کتاب

ناشر : دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

نویسنده : ,

صفحات کتاب : 451

کنگره : TA645‫‭/خ14ت3 1389

دیویی : 624/171

کتابشناسی ملی : 2003596

شابک : 978-964-477-813-1

سال نشر : 1389

خلاصه اثر

سازه ها اجسامی می باشند که توسط بشر با دو هدف ایجاد فضا برای فعالیت های بشر و کمک کردن به فعالیت های بیشمار بشر ساخته می شوند و شامل ساختمان ها با کاربری های مختلف، استادیوم های ورزشی، کارخانه های تولیدی، مخازن ذخیره مصالح، پل ها، سد ها و ... می باشند.
تحلیل سازه ها در دوقسمت تحلیل نیرویی سازه ها و محاسبه تغییر مکان ها در اعضای سازه صورت می پذیرد.
تحلیل سازه (1) شامل مباحث پایداری سازه ها، سازه های معین و نامعین استاتیکی ، بررسی تغییرات نیروهای داخلی در سازه های معین، محاسبه تغییر مکان های سازه های معین به روش های معادله دیفرانسیل تیر، قضایای لنگر سطح، تیر مزدوج، کار حقیقی، کار مجازی و قضیه دوم کاستلیانو می باشد.

کتاب‌الکترونیکی

1,900 تومان

حجم : 12.9 مگا بایت

توجه: این کتاب فقط در تلفن های همراه هوشمند و تلبت های مجهز به سیستم عامل اندروید و از طریق نرم افزارهای پخش کننده فراکتاب قابل مطالعه می باشد.

تعداد صفحات نسخه دیجیتال : 455

موضوعات

فهرست

فصل اول: بررسی سازه ها
1-1- سازه
1-2- انواع سازه ها
1-2-1- تیرها
1-2-2- خرپاها
1-2-3- قاب ها
1-2-4- قوس ها
1-3- سازه های معین و نامعین استاتیکی
1-3-1- روش مقایسه معلوم و مجهول در تعیین درجه نامعینی
1-3-1-1- درجه نامعینی خرپاها
1-3-1-2- درجه نامعینی تیرها، قاب ها و قوس ها
1-3-2- روش برش در تعیین درجه نامعینی
1-3-3- روش حلقه در تعیین درجه نامعینی
1-4- پایداری و ناپایداری سازه ها
1-4-1- بررسی پایداری سازه ها به روش مشاهداتی
1-4-2- بررسی پایداری سازه ها به روش محاسباتی
1-4-3- روش آزمون بار صفر
1-5- تمرین های فصل اول
فصل دوم: بررسی نیروهای داخلی در سازه های معین
2-1- نمودارهای تغییرات نیروهای داخلی در تیرها
2-1-1- جهات قرار دادی نیروهای داخلی در تیرها
2-1-2- روابط میان بارهای خارجی و نیروهای داخلی در تیرها
2-2- روش جزء به جزء در ترسیم نمودارهای تغییرات نیروهای داخلی در تیرها
2-3- نمودارهای نیروهای داخلی در قاب های معین
2-4- قوس ها
2-5- تمرین های فصل دوم
فصل سوم: خرپاهای معین استاتیکی
مقدمه
3-1- دسته بندی خرپاهای دو بعدی از نظر شکل هندسی
3-1-1- خرپاهای دو بعدی ساده
3-1-2- خرپاهای دوبعدی مرکب
3-1-3- خرپاهای دوبعدی پیچیده
3-2- تحلیل نیرویی خرپاهای دو بعدی
3-2-1- روش گره به گره
3-2-1-1- حالت های خاص در گره های خرپا
3-2-2- روش برش
3-2-3- روش نیروی مجهول
3-2-4- روش جداسازی
3-2-5- روش جابه جایی اعضاء
3-2-6- روش کار مجازی
3-2-7- روش حل همزمان معادلات تعادل در گره ها
3-2-8- خرپاهای K شکل
3-3- خرپاهای سه بعدی
3-4- تمرین های فصل سوم
فصل چهارم: خطوط تأثیر سازه های معین
مقدمه
4-1- تعریف خط تأثیر
4-2- ترسیم خطوط تأثیر سازه های معین
4-3- خطوط تأثیر تیرهای معین
4-3-1- خطوط تأثیر واکنش های تکیه گاهی در تیرهای معین
4-3-2- خط تأثیر نیروی برشی در یک مقطع معلوم از تیر معین
4-3-3- خط تأثیر لنگر خمشی در یک مقطع معلوم از تیر معین
4-4- خطوط تأثیر خرپاها
4-5- خطوط تأثیر سیستم مرکب از تیر اصلی، تیرچه و کف
4-6- کاربرد خطوط تأثیر
4-7- خطوط تأثیر تیر ساده تحت اثر دسته بار متحرک
4-7-1- حداکثر واکنش تکیه گاهی
4-7-2- حداکثر نیروی برشی در یک مقطع معلوم
4-7-3- حداکثر لنگر خمشی در یک مقطع معلوم
4-7-4- حداکثر مطلق نیروی برشی
4-7-5- حداکثر مطلق لنگر خمشی
4-8- تمرین های فصل چهارم
فصل پنجم: محاسبه تغییر مکان های تیرهای معین
مقدمه
5-1- معادله دیفرانسیل تیر
5-2- قضایای لنگر سطح
5-2-1- قضیه اول لنگر سطح
5-2-2- قضیه دوم لنگر سطح
5-3- روش بار جهنده
5-4- روش تیر مزدوج
5-5- کاربرد روش تیر مزدوج در تحلیل تیرهای نامعین
5-6- تمرین های فصل پنجم
فصل ششم: محاسبه تغییر مکان ها با روش های کار و انرژی
مقدمه
6-1- کار
6-1-1- کار خارجی
6-1-2- کار داخلی
6-2- کار حقیقی
6-3- کار مجازی
6-3-1- رابطه کار مجازی
6-3-2- روش بار واحد
6- 4- روش های انرژی کرنشی و انرژی متمم درمحاسبه تغییرمکان ها
6-5- قضایای تقابل کار و تغییر مکان
6-6- تمرین های فصل ششم
فصل هفتم: تحلیل سازه های نامعین با روش نیروها
مقدمه
7-1- معادلات سازگاری
7-2- روش کار کمینه
7-3- تمرین های فصل هفتم
فصل هشتم: قضیه سه لنگر
مقدمه
8-1- قضیه سه لنگر
8-2-کاربرد قضیه سه لنگر
8-2- تمرین های فصل هشتم
فصل نهم: روش تغییر مکان ها و تحلیل سازه های نامعین
مقدمه
9-1- معادلات اصلی روش تغییر مکان ها
9-2- کاربرد روش تغییر مکان ها
9-3- تمرین های فصل نهم
واژه نامه Error! Bookmark not defined.

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات