1 / 5

دانلود کتاب فیزیولوژی گیاهی(جلد اول)

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 31.1 مگا بایت
3,500 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

این کتاب به بررسی کامل رشد گیاه با توجه به جنبه های مولکولی آن می پردازد. بسیاری از مسائل مربوط به فیزیولوژی گیاهی با توجه به رویکردهای جدید آن در این کتاب آورده شده است و منبعی خوب و کامل برای دانشجویان و محققان فیزیولوژی گیاهی فراهم ساخته است.
این کتاب با بررسی جزئیات سلول به عنوان واحد عملکردی گیاه آغاز می شود و پس از آن فرایندهای متابولیکی فتوسنتز و تنفس آورده شده است. جریان انرژی، تمایز، نمو زایشی، عمل هورمون ها، توانایی باز زایی، ارتباط های آبی، انتقال، حرکت، پاسخ به تنش و فیزیولوژی محصول در 33 فصل این کتاب بررسی شده است. در تمام کتاب از واحدهایSI استفاده شده است و بر جنبه های عملکردی فیزیولوژی گیاهی تاکید شده است.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : فیزیولوژی گیاهی

کنگره : QK711/2‫‬‭/م8ف2 1392

دیویی : 581/1

کتابشناسی ملی : 2488061

شابک : 978-964-477-969-5

سال نشر : 1392

فهرست

فصل 1: تنظیم اهداف در فیزیولوژی
مفاهیم فیزیولوژی
ناهمگونی فیزیولوژی
محدودیت های روش تبدیل پدیده ها به اصطلاحات ساده
قوانین زیست شناسی
قوانین جهانی در فیزیولوژی
تئوری سیستم
مفاهیم مهم
بیوشیمی و فیزیولوژی
فصل 2: پایه تئوری فیزیولوژی
اصول مطالعات علمی
واحدهای مرجع
اصل علیت در فیزیولوژی
انالیز تک فاکتوری
انالیز چند فاکتوری
مسئله پیچیدگی
دستورسازی قوانین
صفات و تغییر پذیری
نمایش اطلاعات
مسئله قیاس

فصل 3: سلول به صورت یک سیستم ریخت زایی
سلول گیاهی جوان
سلول گیاهی بالغ
سلول گیاهی چوبی
فصل 4: سلول به صورت یک سیستم انرژی
قانون اول ترمو دینامیک
قانون دوم ترمودینامیک
سلول به صورت یک سیستم با تعادل پویا
پتانسیل شیمیایی
پتانسیل شیمیایی آب
مفهوم پتانسیل شیمیایی در ارتباط آبی سلول ها
پتانسیل شیمیایی یون ها
پتانسیل غشایی
میزان انرژی واکنش های بیوشیمیایی
انتقال فسفات و پتانسیل فسفوریلاسیون
سیستم های اکسیداسیون- احیاء و پتانسیل اکسیداسیون- احیاء
فصل 5: سلول به صورت یک سیستم متابولیکی
کاتالیز زیستی
بخش های متابولیکی سلول
مکانیسم های انتقال در غشا های زیستی
سنتز ATP توسط غشا های تبدیل کننده انرژی
جذب مواد به وسیله سلول
اصول تنظیم متابولیکی
فصل 6: سلول به صورت یک سیستم در حال تقسیم
تنظیم سرعت میتوز
تعیین صفحه تقسیم
چرخه سلولی و تمایز سلولی
فصل 7: سلول به صورت یک سیستم قطبی
اهمیت قطبیت سلول
القاء قطبیت با نور
القاء قطبیت با نور قطبی
فصل 8: سلول به صورت یک سیستم در حال رشد
اساس بیوفیزیکی رشد سلول
رشد و ساختار دیواره سلولی
رشد افزایشی اندام های چند سلولی
تنظیم رشد گسترشی
فصل 9: سلول به صورت یک سیستم در حال تغییر
ریتم های شبانه روزی تکامل
پدیده های انتخابی برای توضیح ریتم های شبانه روزی
آزمایشات انتخابی جهت تجزیه و تحلیل ریتم های درونی
ریتم های درونی به عنوان شاخص سیستم
فصل 10: سلول به صورت یک سیستم فیزیولوژی دارای ژن
کروماتین و کروموزوم ها
RNA سلول
سنتز پروتئین
مهار کننده های اختصاصی
پیچ خوردگی و گردایش پروتئین ها
دسته بندی پروتئین ها
تنظیم بیان ژن
فصل 11: ریخت زایی فرا سلولی
اجتماع فراسلولی
ریخت زایی میتوکندری ها
ریخت زایی پلاستیدها
ریخت زایی پراکسیزوم ها (میکروبادی ها)
فصل 12: نقش کلروپلاست در انجام فتوسنتز
فتوسنتز: فرآیند تبدیل انرژی
تبدیل انرژی در کلروپلاست
سیستم های رنگدانه در جلبک های قرمز و سبز ـ آبی
انتقال الکترون فتوسنتزی
مکانیسم های حفاظتی در برابر تخریب دستگاه فتوسنتزی توسط اکسیداسیون نوری
مکانیسم فسفوریلاسیون نوری
فرایندهای بیوشیمیایی
فتوسنتز بدون اکسیژن باکتریهای فتوسنتزی
فصل 13: متابولیسم تنفس
تولید انرژی تجزیه ای
متابولیسم تنفسی کربوهیدرات ها
تنفس نوری
حرکت و جابجایی ماده ذخیره ای در بافت های ذخیره کننده
تنظیم تبادل گاز تنفسی
برهم کنش های تنظیمی بین سنتز و شکستن کربوهیدرات ها
فصل 14: برگ به صورت یک سیستم فتوسنتزی
اندازه گیری سرعت فتوسنتز
فتوسنتز خالص و ناخالص
عوامل محدود کننده فتوسنتز خالص
توانایی سازشی برگ ها برای انجام فتوسنتز
وابستگی فتوسنتز خالص به دما
اثر اکسیژن روی فتوسنتز خالص
تنظیم تبادل 2CO به وسیله روزنه ها
فصل 15: گیاهان 4C و گیاهان CAM
علائم مشخصه گیاهان 4C
چرخه دی کربوکسیلات 4C
جنبه های اکولوژیکی گیاهان 4C
CAM، مسیر دیگری از فتو سنتز 2CO
تشخیص ایزوتوپی طی تثبیت 2CO
فصل 16: متابولیسم آب و یون های آلی
آب
تغذیه معدنی گیاهان
عناصر میکرو ضروری
عمل عناصر غذایی در متابولیسم
ترشح نمک در نمک دوست ها (هالوفیت ها)
ترسیب فلزات سنگین بوسیله شلات گیاهی
فصل 17: چرخه های اکولوژیکی مواد و انرژی
چرخه های کربن و اکسیژن
چرخه نیتروژن
جریان انرژی
فصل 18: متابولیسم بیوسنتزی
متابولیسم اولیه و ثانویه
مسیر شیکیمات
بیوسنتزکلروفیل
فصل 19: فیزیولوژی نمو
مفاهیم اصلی
رشد
تمایز
طرح تشکیل و ریخت زایی
نو ریخت زایی استابولاریا
فصل 20: فیزیولوژی جنسیت
پنج مورد مطالعه گامتوژنز و اثرات فرومون ها در گیاهان پست
لقاح در گیاهان گلدار
توارث پدری و مادری
نر عقیمی
فصل 21: نور ریخت زایی
طیف عمل
رنگدانه ها
فیتوکروم
روش عمل فیتوکروم در نور ریخت زایی
چهار مطالعه بر روی اثرات فیتوکروم
همکاری بین گیرنده های نوری
اثر مثبت UV-B : سنتز گلیکوزیدهای فلاوون در کشت های سوسپانسیون سلولی
نور ریخت زایی در قارچ ها
فصل 22: نمو کلرو پلاست ها
تنظیم سنتز کلروپلاست
تشکیل کمپلکس های کامل
تنظیم انزیم های زمینه ماتریکس
فاکتور پلاستیدی
تشکیل سیستم تثبیت نیترات در طی نمو کلروپلاست ها
فصل 23: فیزیولوژی عمل هورمون
خلاصه ای از ساختار و عمل هورمون های گیاهی
شش مورد مطالعه بر روی فیزیولوژی عمل هورمون
فصل 24: رسیدگی و رویش اندام های زایشی و پراکنشی
نمو دانه رسیده
رویش دانه های رسیده
تنظیم بیان ژن در طی نمو جنین
تنظیم نمو میوه بوسیله دانه
خواب جوانه و رویش آن
فصل 25: تشکیل گل و دوره نوری و دمایی
القاء و ریخت زایی گل
تشکیل گل و گلدهی
فتوپریودیسم
آزمایشات پیوند و فلوریژن
تشکیل گل و جیبرلین
فیتوکروم و فتوپریودیسم
فتوپریودیسم و دوره سیر کادیان (شبانه روزی)
پدیده فتوپریودی مستقل از تشکیل گل
اهمیت فتوپریودیسم
ترموپریودیسم (دوره دمایی)
بهاره سازی
فصل 26: فیزیولوژی پیری
گیاهان یک ساله گل
پیری برگ ها در گیاهان چند ساله
فصل 27: فیزیولوژی بازسازی و پیوند
نتایج حاصل از کشت اندام ها
یک نکته تکنیکی: کشت بافت ها
اثبات همه توانی سلول های تخصص یافته
دو رگه سازی فراجنسی
ترمیم زخم
هماهنگی عوامل مختلف طی باززایی
آزمایشات باززایی با تشکیل گل
بازسازی درون سلولی
پیوند زدن، تکنیکی در فیزیولوژی گیاهی
شیمرها
فصل 28: اثرات تابش یونیزه کننده
تابش برانگیخته کننده و یونیزه کننده
انواع تابش یونیزه کننده
فرایند یونیزاسیون
برخی نظرات در مورد تئوری هدف
اثر تابش های یونیزه کننده روی اجزاء سلولی
ترمیم آسیب حاصل از تابش در DNA
اثر تابش یونیزه کننده روی سطح بالاتر سازماندهی در سلول ها
فصل 29: فیزیولوژی انتقال در چوب
مسیر انتقال از ناحیه اطراف ریشه به آوندهای چوبی ریشه
سیستم ریشه و تارهای کشنده
دو سیستم انتقالی گیاه
نیتروژن در شیره چوب
تعرق و تامین یون
تعادل آب
مسیرها
آزمایشات مهم و جالب
تعرق
طرحی مشابه برای انتقال آب در گیاه
توزیع پتانسیل آب در یک درخت
تعریق و فشار ریشه ای
فصل 30: فیزیولوژی انتقال در آبکش
مفاهیم پایه
مسیرهای انتقال
مولکول های انتقالی
مکانیسم انتقال در لوله غربالی
فصل 31: فیزیولوژی حرکت
حرکت آزاد گیاهان در بین مکان ها
نورگرایی
زمین گرایی
فرایندهای دیگر حرکت
فصل 32: فیزیولوژی مقاومت در برابر تنش
تنش آب
تنش دما
تنش نور و UV
تنش بیوژنیک (زیست زا)(بیماری گیاهی)

فصل 33: فیزیولوژی تولید محصول
زمینه های اصلی
تشکیل ماده ذخیره ای
عوامل تولید
اصول تولید بازده
مواد سنتزی به تاخیر اندازنده های رشد
تغییر و اصلاح عوامل وراثت
فناوری ژن
موضوع مورد مطالعه: تولید آنتی بادی در گیاهان

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات

98901****1880

اگه ترجمه مناسبی داشت یه کتاب درجه یک میشد ولی متاسفانه 2 خط در میون میزنه تو ذوق...

1399/6/26

پاسخ