1 / 3

دانلود کتاب روش های آماری چند متغیره

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 4.2 مگا بایت
صفحات کتاب : 279
1,700 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

روش‌های چندمتغیره در آمار یکی از ابزارهای مفید برای تحیل چند ویژگی جامعه یا نمونه باهم است که در این زمینه بسته به ساختار جامعه و چگونگی رابطة بین متغیرها می‌توان روش مناسب را انتخاب نمود.
تاکنون منابع موجود در این زمینه به صورت تئوری بوده و کاربرد این روشها در رشته‌های مختلف مانند: کشاورزی، هواشناسی، پزشکی، زیست‌شناسی، زمین‌شناسی، مدیریت، حسابداری، اقتصاد، علوم اجتماعی و روانشناسی ... در ایران تا حدودی ناشناخته است. بنا به تجربه وجود کتابی که به زبان ساده روش‌های چندمتغیره را به دانشجویان آمار بویژه دانشجویان و محققین غیرآماری معرفی و به طور عملی ساختار بین ویژگی‌ها را بیان کند، ضروری به نظر می‌رسد. این کتاب با ذکر مثال‌های کاربردی پاسخگوی این نیاز است...

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 279

کنگره : ‫‬‮‭QA278‫‬‮‭/م8آ5 1392

دیویی : ‫‬‮‭519/535

کتابشناسی ملی : 3215551

شابک : 978-600-247-038-6

سال نشر : 1392

فهرست

پیشگفتار
فصل1 : مفهوم تحلیل چند متغیره
مثالهایی از داده‌های چند متغیره
نگاهی به روش‌های چند متغیره
توزیع نرمال چند متغیره
برنامه‌های کامپیوتری
روش‌های ترسیمی
خلاصه فصل
مراجع
فصل 2: جبر ماتریس‌ها
نیاز به جبر ماتریس‌ها
ماتریس‌ها و بردارها
اعمال جبری ماتریس‌ها
معکوس ماتریس
صورت‌های درجه‌ی دوم
مقادیر ویژه و بردارهای ویژه
بردار میانگین و ماتریس کوواریانس
مطالب تکمیلی
خلاصه‌ فصل
مراجع
فصل3: نمایش داده‌های چند متغیره
نمایش چند متغیر در دو بعد
رسم متغیرهای شاخص
نمودار درفتمن
نمایش نقاط داده‌ها به طورانفرادی
تصویر متغیرها
بحث و مطالب تکمیلی
خلاصه فصل
مراجع
فصل 4: آزمون معناداری در خصوص داده‌های چند متغیره
آزمون‌های همزمان روی چند متغیر
مقایسه مقادیر میانگین برای دو نمونه: حالت یک متغیره
مقایسه مقادیر میانگین برای دو نمونه: حالت چند متغیره
آزمون‌های چند متغیره در مقابل آزمون‌های یک متغیره
مقایسه تغییرات دو نمونه: حالت یک متغیره
مقایسه تغییرات دو نمونه: حالت چند متغیره
مقایسه میانگین‌ها برای چندین نمونه
مقایسه تغییرات برای چندین نمونه
برنامه‌های کامپیوتری
خلاصه فصل
تمرین
مراجع
فصل 5: اندازه‌گیری و آزمون فاصله‌های چند متغیره
فاصله‌های چند متغیره
فاصلۀ بین مشاهدات تکی
فاصله‌های بین جمعیت‌ها و نمونه‌ها
فاصله‌ها براساس نسبت‌ها
داده‌های حضور ـ عدم حضور
آزمون تصادفی‌سازی مانتل
برنامه‌های کامپیوتری
بحث و مطالب تکمیلی
خلاصه فصل
تمرین
مراجع
فصل 6: تحلیل مؤلفه‌های اصلی
تعریف مؤلفه‌های اصلی
روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی
برنامه‌های کامپیوتری
مطالب تکمیلی
خلاصه فصل
تمرین
مراجع
فصل 7: تحلیل عاملی
مدل تحلیل عاملی
روش تحلیل عاملی
تحلیل عاملی مؤلفه‌های اصلی
استفاده از یک برنامۀ تحلیل عاملی برای انجام تحلیل مؤلفه‌های اصلی
گزینه‌های تحلیل
ارزش تحلیل عاملی
برنامه‌های کامپیوتری
بحث و مطالب تکمیلی
خلاصه فصل
تمرین
مراجع
فصل 8: تحلیل تابع تشخیصی
مسئلۀ جداسازی گروه‌ها
تشخیص با استفاده از فاصله‌های ماهالانوبیس
توابع تشخیص کانونی
آزمون‌های معناداری
فرض‌ها
در نظر گرفتن احتمال‌های پیشین عضویت در گروه
تحلیل تابع تشخیصی گام به گام
رده‌بندی جک نایف افراد
نسبت دادن افراد گروه‌بندی نشده به گروه‌ها
رگرسیون لجستیک
برنامه‌های کامپیوتری
بحث و مطالب تکمیلی
خلاصه فصل
تمرین
مراجع
فصل 9: تحلیل خوشه‌ای
کاربرد تحلیل خوشه‌ای
انواع تحلیل خوشه‌ای
روش‌های سلسله مراتبی
مشکلات تحلیل خوشه‌ای
معیارهای فاصله
تحلیل خوشه‌ای با تحلیل مؤلفه‌های اصلی
برنامه‌های کامپیوتری
بحث و مطالب تکمیلی
خلاصه فصل
تمرین
مراجع
فصل 10: تحلیل همبستگی کانونی
تعمیم تحلیل رگرسیون چندگانه
روش تحلیل همبستگی کانونی
آزمون‌های معناداری
تفسیر متغیرهای کانونی
برنامه‌های کامپیوتری
مطالب تکمیلی
خلاصه فصل
تمرین
مراجع
فصل 11: مقیاس‌بندی چند بعدی
ساختن یک نقشه از روی یک ماتریس فاصله
روشی برای مقیاس‌بندی چند بعدی
برنامه‌های کامپیوتری
مطالب تکمیلی
خلاصه فصل
تمرین
مراجع
فصل 12: دسته‌بندی
مسئله دسته‌بندی
تحلیل مؤلفه‌های اصلی
تحلیل مختصات اصلی
مقیاس‌بندی چند بعدی
تحلیل تناظر
مقایسه روش‌های دسته‌بندی
برنامه‌های کامپیوتری
مطالب تکمیلی
خلاصه فصل
تمرین
مراجع
فصل 13: سخن آخر
گام بعد
چند یادآوری کلی
مقادیر گمشده
مراجع
پیوست: بسته‌های کامپیوتری برای تحلیل‌های چند متغیره
مراجع
واژه‌نامه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات