1 / 3

خرید کتاب نظام مدیریت علوی

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 1.6 مگا بایت
صفحات کتاب : 468
4,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

آنچه این اثر را متمایز می سازد رویۀ خاصی است که در تبیین موضوع ارائه شده است. چنان که ملاحظه خواهید نمود، شیوۀ بحث در این اثر زندگی نامه نویسی یا تأکید بر توصیف ابعاد ملکات وجودی و اوصاف مختلف امام علی(ع) نیست؛ بلکه آنچه در این مجموعه مورد تأکید قرار گرفته، صرفاً تبیین ابعاد مدیریتی و رهبری مولی الموحدین، امیر المؤمنین علی(ع) است. این مهم در سه بخش عمده، که نیاز جامعه در عصر حاکمیت دین است، فراهم آمده است...

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 468

کنگره : ‫BP37/955 ‭/س9‫‬‮‭پ4 1395

دیویی : ‫‬‮‭297/951

کتابشناسی ملی : 4134825

شابک : 978-600-7044-17-9

سال نشر : 1395

فهرست

پیش گفتار
درآمد: رهبری کوتاه و پربرکت امام علی(ع) الگوی مدیریت کشوری و منابع انسانی
الف- امام علی(ع) ناخدای دانش و اندیشه
1- حوزۀ تعلیم
2- حوزۀ داوری
3- رابطۀ حکمت، حکم و حکومت
ب- ویژگی های مدیریتی امام علی(ع)
1- زهد و پارسایی
2- عدالت محوری
3- تعلیم و تربیت در برنامۀ حکومتی امام(ع)
4- تأکید بر حقوق متقابل مردم و حکومت
5- شایسته سالاری
6- تأمین و رفاه اجتماعی
7- عمران و آبادانی
8- عوامل بقا و سقوط دولت ها در نگاه امام علی(ع)
بخش اول : مبانی و اهداف
شناسۀ بحث
فصل اول: مردم داری و حاکمیت ارزش ها
مقدمه: مفهوم دولت دینی
الف- قرون وسطا و دو رویکرد
ب- ارزش ها در تفکر جهان اسلام و تفکر مسیحی
ج- حکومت دینی در بیان پیامبر اکرم(ص) و نهج‏البلاغه
د- فلسفۀ حکومت دینی چیست؟
نتیجه‏گیری
فصل دوم: جایگاه خرد و قانون در نظام مردم سالار دینی
مقدمه
الف- پایه های مردم سالاری دینی
خرد در مردم سالاری دینی
یک- خرد در مردم سالاری دینی به سه شکل تجلی دارد
دو- قانون و قانون مندی در مردم سالاری دینی
سه- عدالت در مردم سالاری دینی
ب- جایگاه خرد در حکومت امام علی(ع)
1- قانون و قانون مندی در حکومت و دیدگاه امام علی(ع)
2- نص مدون قانون اسلام قرآن است
3- عدالت در منظر امام علی(ع)
فصل سوم: شایسته سالاری
الف- مفهوم شایستگی
ب- ضرورت رعایت اصل شایسته سالاری در کارها و حکومت ها
ج- خطر گزینش افراد نااهل و غیر متعهد
د- رعایت اصل شایستگی، سنت الهی
ه‍- ملاک های شایستگی در اسلام
و- سیرۀ رسول خدا(ص)
ز- عصر امیرالمؤمنین علی(ع)
ح- معیارهای شایستگی از دیدگاه امام علی(ع)
1- توانایی و آگاهی
2- ایمان و امانت‏داری
3- عدل و دادگری
4- بینش و درایت سیاسی
ط- شایستگی در کارهای ویژه
1- فرماندهان نظامی
2- قضات شایسته
فصل چهارم: کاوشی در مفهوم آزادی
مقدمه
الف- ابعاد آزادی و جامعیت علوی
ب- مبانی آزادی در اندیشۀ علوی
ج- حکومت علوی، تجلی آزادی
د- حکومت علوی و رفع موانع تحقق آزادی
ه‍- آزادی انتقاد در حکومت علوی
و- دعوت مردم به انتقاد آزاد
ز- علی(ع) الگوی عملی حمایت از آزادی مخالفان
فصل پنجم: مدارا و قاطعیت در حاکمیت
مقدمه
الف- نگاهی به شقوق بحث مدارا و خشونت
ب- جایگاه مدارا و قاطعیت در اندیشه و رفتار امام علی(ع)
نتیجه‏گیری
فصل ششم: عوامل تأثیرگذار بر رفاه اجتماعی در مدیریت علوی
مقدمه
الف- مدیریت سیاسی
1- اصلاحات سیاسی
2- اصلاحات سیاسی و تأثیر آن در رفاه اجتماعی
3- مبنای مشروعیت زمامداران پای بندی به ارزش های الهی و دفاع از حقوق مردم
ب- مدیریت فرهنگی
1- اصلاحات فرهنگی
2- رفاه اجتماعی در مسیر تقویت ارزش های دینی و انسانی
3- مذمت هدف قرار دادن دنیا
4- تربیت اخلاقی و تأثیر آن بر رفاه اجتماعی
ج- مدیریت اقتصادی - اصلاحات اقتصادی، توجه جدی به رشد و توسعۀ اقتصادی
1- توسعه و تقویت کشاورزی و رفع موانع تولید
2- تقویت و فعال سازی نهادهای قانونی رفاه اجتماعی
3- توجه به اقشار آسیب پذیر
4- برقراری رفاه اجتماعی در کوفه
5- راهبردهای عملی برای موفقیت اصلاحات
یک- ایمان به خدا و تأثیر آن بر رفاه اجتماعی
دو- تقوای الهی و تأثیر آن بر رفاه اجتماعی
سه- فراگیری رفاه اجتماعی نسبت به اقلیت های مذهبی
چهار- علم و دانش و تأثیر آن بر رفاه اجتماعی
پنج- حق و عدل و تأثیر آن بر رفاه اجتماعی
نتیجه گیری
خلاصۀ بخش اول
1- مردم داری و حاکمیت ارزش ها
2- خردورزی و قانون مداری
3- شایسته سالاری
4- کاوشی در مفهوم آزادی
5- مدارا و قاطعیت در حاکمیت
6- عوامل تأثیرگذار بر رفاه اجتماعی در مدیریت علوی
بخش دوم: برنامه و ساختار
شناسۀ بحث
فصل اول: عدالت فراگیر در مدیریت علوی
مقدمه
الف- تعریف مفاهیم
1- تعریف عدالت
2- رابطۀ حق و عدل
3- مفهوم عدل در کلام امام علی(ع)
4- معنای عدالت فراگیر
5- تعریف مدیریت
6- جایگاه مدیریت در نظام علوی
7- اهداف مدیریتی در نظام علوی
ب- مبانی و گسترۀ عدالت
1- مبانی عدالت در مدیریت علوی
یک.
اول- عدالت الهی در نظام آفرینش
دوم- فرمان الهی به عدل و دادگری در زندگی اجتماعی
دو- مبنای عقلی
2- گسترۀ عدالت
یک- عدالت آموزشی و پرورشی
ملازمۀ عقل با ایمان
دو- عدالت سیاسی
شایسته سالاری و وظیفه انگاری
سه- عدالت قضایی
تساوی در برابر قانون
چهار- عدالت اقتصادی
اول- عدالت در توزیع
دوم- بازپس گیری اموال تاراج رفته
سوم- جلوگیری از پیدایش ثروت های انبوه نامشروع در مدیریت جدید
پنج- عدالت حقوقی
تساوی افراد در برابر حق
شش- عدالت اجتماعی
ج- مقوم های عدالت گستری
1- خدا باوری و دوری از خواسته های نفسانی
اصلاح درونی
2- پای بندی و پیوند عدالت با اخلاق
دست یابی به عدالت از مسیر اخلاق
3- قانون گرایی و پای بندی به قانون
نتیجه گیری
فصل دوم: مقاومت و صلح
مقدمه: مبنای آزادی انسان
الف- رهایی بخشی از قیدهای ظالمانه
ب- جنگ و صلح در مکتب امام علی(ع)
ج- رد شبهه- مبنای صلاح و اصلاح امور جامعه
د- امنیت، زیربنای مهم صلح
ه‍- روابط دوستانۀ ممالک اسلامی با یکدیگر
و- راهبردهای استقرار صلح
1- درون جامعۀ اسلامی
2- برون جامعۀ اسلامی
یک- در پیش گرفتن شیوۀ مدارا بر مبنای انسان دوستی و عطوفت دینی
دو- به رسمیت شناختن حقانیت ذاتی ادیان دیگر
نتیجه گیری
فصل سوم: تعلیم و تربیت مکتبی
مقدمه: وضعیت آموزش سواد رسمی عرب صدر اسلام
الف- گونه های تعلیم و تربیت
ب- آموزش معارف دینی و ارتقاء سطح آگاهی کاربردی
ج- نگاهی به مکتب تربیتی اسلام
د- امامت جامعۀ اسلامی و مسألۀ تعلیم و تربیت
ه‍- ملزومات دینی امامت جامعه
دلایل نقلی
و- سخنی دربارۀ نظام تعلیم و تربیت علوی
ز- تألیف نخستین کتاب توسط امام علی(ع)
ح- اهداف نظام تعلیم و تربیت علوی
ط- ویژگی های روش آموزشی امام علی(ع)
ی- علم کاربردی
ک- ربط گذشته به حال و آینده
فصل چهارم: نظام و شیوۀ دادرسی
الف- تشکیلات دادرسی
1- دیوان امور قضا
2- دیوان مظالم
اختیارات و وظایف دیوان مظالم
3- پلیس حکومت
4- دکة القضاء
5- بیت القصص
ب- تحلیل دستگاه قضاء علوی
1- ویژگی های دادرسان
2- تحلیلی کوتاهی از دو منشور
3- استقلال در قضا
4- تحلیلی از نظام دادرسی علوی
5- ویژگی های نظام دادرسی علوی
فصل پنجم: نظارت و اطلاعات
مقدمه: عقلانیت نظارت
الف- فلسفۀ اطلاعات
ب- شأن نظارت و اطلاعات در حکومت علوی
1- بخش لشکری
2- بخش کشوری
تیم‏های بازرسی
3- کسب اطلاعات برای ثبات امر حکومت و تأمین امنیت اجتماعی
ج- شبکۀ اطلاع رسانی مخفی
د- نظارت از زاویه‏ای دیگر (دل جویی)
فصل ششم: شوکت اسلامی در سایۀ وفاق اجتماعی
مقدمه
الف- الزامات وفاق اجتماعی
ب- تفاوت ضد با مخالف
ج- ضد یا مخالف معطوف به چپ و راست
د- مهم ترین آسیب وفاق امت اسلامی
ه‍- تکفیر، فاجعۀ عصر حاضر در جهان اسلام
و- پدیدۀ تکفیر از نگاه دین و حقوق بشر
ز- اقدامات ضد انسانی از دیدگاه حقوق بشر
ح- تحلیل آسیب شناختی گروه های مخالف
ط- راه کار نیل به وحدت و وفاق امت اسلام
فصل هفتم: وحدت امت در مکتب علوی
مقدمه
الف- سخنان امام علی(ع) در باب وحدت
ب- عوامل اخلاقی وحدت و اختلاف
ج- دعوت به وحدت و پرهیز از اختلاف
د- شیوۀ عملی امام علی(ع) در حفظ وحدت
ه‍- یک پرسش
نتیجه
فصل هشتم: امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی
مقدمه: قانون و امنیت اجتماعی به مثابه زیرساخت نظم عمومی جامعه
الف- مبنای امنیت در مدیریت علوی
ب- اقدام عملی امام(ع) برای ایجاد امنیت
ج- امنیت اجتماعی در جامعۀ دینی
د- شاخصه‏های امنیت اجتماعی
1- ساحت درونی
2- ساحت بیرونی
یک- دستگاه قضایی مستقل
دو- وجود عناصر امید نسبت به آینده
سه- قانون مندی رفتار
چهار- برابرسازی و توازن در برخورداری‏ها
ه‍- راهبرد
فصل نهم: نظم مردم سالار دینی و مؤلفه های آن
الف- نقد و انتقاد
1- جایگاه نقد و انتقاد در سلسله مراتب نظم اجتماعی
2- موضوع انتقاد از جناح حاکم
3- راهبردهای علمی انتقاد و ارشاد سازنده
ب- نظم مردم سالار دینی برایند امر به معروف و نهی از منکر
1- ضرورت و وجوب همگانی
2- دانایی محوری
3- احتمال تأثیر
4- تنوع و انعطاف روشی
خلاصۀ بخش دوم
الف- عدالت فراگیر در مدیریت علوی
ب- مقاومت و صلح
ج- تعلیم و تربیت مکتبی
د- نظام و شیوۀ دادرسی
ه‍- نظارت و اطلاعات
و- وفاق اجتماعی
ح- امنیت روانی، اقتصادی و اجتماعی
ط- نظم مردم سالار دینی
بخش سوم: موانع و مواضع مدیریت علوی
شناسۀ بحث
فصل اول: سیر قهقرائی جامعه به فرهنگ جاهلیت
درآمد
الف- نظام اجتماعی ایلی و طایفه ای
ب- عصبیت قومی، رمز عبور نظام سنّتی
ج- عصبیت در بینش اسلامی
د- تلاش اسلام برای محو یا اصلاح تفکر عصبیت
ه‍- قرآن
و- پیامبر اسلام(ص)
ز- امام علی(ع)
ح- وضعیت فکری - فرهنگی عصر امام علی(ع)
ط- شروع قوس نزولی
ی- اوضاع مختلف جامعه در آغاز حکومت امام علی(ع)
ک- دورنمایی جامع، از اوضاع زمانه در کلام امام علی(ع)
ل- اخلاق عمومی جامعه
م- بروز اختلافات عقیدتی
ن- تبعیض طبقاتی در نظام اجتماعی اشرافی‏گری
س- عافیت‏طلبی، پیامد منفی فرهنگ رفاه
ع- نفاق و سست اعتقادی
ف- فساد اداری و سوء استفاده‏های مالی، پیامد فساد فرهنگی
دستاورد بحث
فصل دوم: نگاهی به موانع مدیریتی امام علی(ع)
پیش گفتار
الف- راز سکوت امام علی(ع)
ج- زمینه سازی های بایسته
1- تغییر پایگاه خلافت
2- تعیین مواضع در حاکمیت
3- نکوهش گذشته
د- آغاز نافرمانی ها و آشوب های اجتماعی
1- مال اندوزی و ثروت خواهی
تنهایی امام علی(ع)
2- بی محتوایی نسل ها و انحراف اندیشه‏ها
3- سیر قهقرایی حرکت
4- رخنۀ فرصت طلبان
5- فقدان عناصر کارآمد
ه‍- نگاهی به نظام اجتماعی در عصر علوی
1- پوستین وارونه
2- رواج روحیۀ تملق و چاپلوسی و رواج جهالت
3- جمود فکری
فصل سوم: مواضع امام علی(ع) در برابر موانع
الف- عوامل بحران زدایی
1- رهبری لایق و بصیر
2- پیروانی لایق و کارآمد
ب- موضع گیری امام(ع) در برابر انحرافات مدیریتی
1- گماردن مدیرانی شایسته
2- تعیین حیطه های مسؤولیتی مدیران
3- برخورد با متخلفان حوزۀ مدیریت
4- نظارت مستمر بر مدیران، استانداران و کارگزاران
5- فرهنگ آفرینی
ج- مواجهۀ امام علی(ع) با آسیب های حوزۀ مدیریت
1- آسیب های حیطۀ نفسانی
یک- مقابله با دنیا طلبان و زراندوزان
دو- عدالت علوی در دادن امتیازات مادی.
سه- فقدان معنا و قداست در طرح های کلان مدیریت
2- آسیب های کارکردی سیستم مدیریت
خلاصۀ بخش سوم
الف- سیر قهقرائی جامعه به فرهنگ جاهلیت
ب- موانع مدیریت علوی
ج- مواضع و تدابیر کارساز امام(ع) در وضعیت بحران
کتاب نامه

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات