1 / 3

دانلود کتاب احکام سوء عرضه کالا در حقوق اسلامی

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 610.8 کیلو بایت
صفحات کتاب : 208
2,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

از اهداف اصلی خریدو فروش کالا فراهم آمدن راهی سامانمند، متعارف و عادلانه برای روابط و مبادلات مالی افراد جامعه است. اما در عین حال، معامله عرصه ای برای رقابت های تجاری و تحصیل سود بیشتر با هزینه کمتر است. نظام حقوقی اسلام ضمن آنکه به اراده و تراضی معامله کنندگان احترام می گذارد، برای آنکه افزون طلبی های طرف های معامله با ارتکاب اعمال فریبکارانه از حد اعتدال و عرف تجاری خارج نگردد و برطرف یا طرف های دیگر معامله ستم و زیان ناروا وارد نشودو اقتصادجامعه...

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 208

کنگره : 3الف78ع/190BP

دیویی : 372/297

کتابشناسی ملی : 20620 – 82م

شابک : 2-08-7673-964-978

سال نشر : 1382

فهرست

سخن ناشر
مقدمه
بخش اول: مفاهیم و تقسیم بندیها
مبحث اول: مفهوم فقهی واژۀ «حکم»
گفتار اول: حکم شرعی
گفتار دوم: حکم حاکم
مبحث دوم: حکم تکلیفی و وضعی
گفتار اول: مفهوم حکم تکلیفی و وضعی
گفتار دوم: انواع حکم تکلیفی
الف- وجوب
ب- استحباب
ج- حرمت
د- کراهت
ه‍- اباحه
گفتار سوم: انواع حکم وضعی
گفتار چهارم: رابطۀ حکم تکلیفی و وضعی
مبحث سوم: حکم امضایی یا تأسیسی
بخش دوم: اصول حاکم بر معاملات
مبحث اول: اصل قسط
گفتار اول: تعریف
گفتار دوم: منابع و ادلۀ اعتبار
الف.
ب.
ج.
د.
مبحث دوم: اصل اعتماد
گفتار اول: تعریف
گفتار دوم: منابع و ادلۀ اعتبار
الف- کتاب
ب- سنت
ج- استدلال و آرای فقها
د- عقل و بنای عقلا
ه- سیره و بنای عقلا
گفتار سوم: ماهیت
الف- طریقی
ب- موضوعی
ج- اشتراطی
گفتار چهارم: گستره
الف- «اصل اعتماد» مبتنی بر حدس یا ظن غیر معتبر
ب- وجود قرینۀ صارفه بر عدم اعتماد
مبحث سوم: اصل تراضی
گفتار اول: موارد بحث از تراضی
الف- نوع انعقاد قرارداد و مفاد آن
ب- شرطیت تراضی در معامله
ج- اثبات وجود یا عدم وجود تراضی در معامله
د- وصفیت راضی کنندگی اقدامات معاملی معامله کنندگان
گفتار دوم: تعریف
گفتار سوم: منابع و ادلۀ اعتبار
الف- کتاب
ب- سنّت
ج- استدلال و آرای فقها
د- عقل
ه- بنای عقلا
مبحث چهارم: اصل سلامت
گفتار اول: تعریف
گفتار دوم: منابع و ادلّۀ اعتبار
الف- استدلال و آرای فقها
ب- بنای عقلا
ج- عقل
د- سیرۀ مسلمانان یا متشرعه
گفتار سوم: ماهیت
الف- انصرافی
ب- اشتراطی
گفتار چهارم: گستره
الف- محدود
1- کالاهای غیر حضوری
2- کالاهای قابل توصیف
ب- مطلق
مبحث پنجم: اصل عرضۀ واقعیت کالا
گفتار اول: تعریف
الف- عرضه
ب- کالا
گفتار دوم: منابع و ادلۀ اعتبار
الف- کتاب
ب- سنت
ج- استدلال و آرای فقها
د- عقل
ه- بنای عقلا
گفتار سوم: گستره
الف- جنس
ب- وصف
ج- مقدار
مبحث ششم: اصل برابری عوضین
گفتار اول: تعریف
گفتار دوم: منابع و ادلۀ اعتبار
الف- کتاب
ب- سنت
ج- استدلال و آرای فقها
د- عقل
ه- بنای عقلا
گفتار سوم: ماهیت اصل «برابری عوضین»
گفتار چهارم: گستره
بخش سوم: تأسیسها یا پدیده های حقوقیِ ممنوع
مبحث اول: تدلیس
گفتار اول: تعریف
گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده
الف- عنصر تشریعی یا قانونی
1- روایات
2- اجماع
3- عقل
4- بنای عقلا
ب- عنصر مادی
1- فعل ممنوع
2- موضوع
ج- عنصر روانی
گفتار سوم: گستره
مبحث دوم: غش
گفتار اول: تعریف
گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده
الف- عنصر قانونی و تشریعی
1- کتاب
2- سنت
3- اجماع
ب- عنصر مادی
1- فعل ممنوع
2- موضوع
ج- عنصر روانی
مبحث سوم: نجش
گفتار اول: تعریف
گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده
الف- عنصر قانونی یا تشریعی
1- روایات
2- استدلال و آرای فقها
3- بنای عقلا
ب- عنصر مادی
1- فعل ممنوع
2- موضوع
ج- عنصر روانی
مبحث چهارم: تطفیف
گفتار اول: تعریف
گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده
الف- عنصر قانونی یا تشریعی
1- کتاب
2- اجماع
ب- عنصر مادی
1- فعل ممنوع
2- موضوع
ج- عنصر روانی
مبحث پنجم: تغریر
گفتار اول: تعریف
گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده
الف- عنصر قانونی یا تشریعی
1- سنت
2- استدلال و آرای فقها
ب- عنصر مادی
1- فعل ممنوع
2- موضوع
ج- عنصر روانی
مبحث ششم: غبن
گفتار اول: تعریف
گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده
الف- عنصر قانونی یا تشریعی
1- سنّت
2- اجماع
ب- عنصر مادی
1- فعل ممنوع
2- موضوع
ج- عنصر روانی
نتیجه گیری
الف)- مسئولیتهای مرتکبان تأسیسهای ممنوع در معامله
1- مسئولیت کیفری
یک- تعریف جرم، مجرم و مسئولیت کیفری
دو- منابع و ادلۀ مسئولیت کیفری
سه- کمیت و کیفیّت مسئولیت کیفری
2- ضمان یا مسئولیت مدنی
یک- مفهوم مسئولیت مدنی
دو- منابع و ادلۀ فقهی ضمان یا مسئولیت مدنی
1- قاعدۀ لاضرر
2- قاعدۀ غرور
3- قاعدۀ تسبیب
یک.
دو.
سه.
چهار.
ب) حکم وضعی معامله مبتنی بر تأسیسهای ممنوع
1- بطلان
2- فسخ
ج)- حقوق معامله کنندگان فریب داده‌شده
1- اقامۀ دعوای کیفری
2- اقامۀ دعوای مدنی
کتاب نامه
الف- علوم قرآنی
ب- احادیث
ج- فقه و اصول
د- حقوق
ه‍- فرهنگها

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات