× حساب کاربری تاریخچه سفارشات شارژ حساب افزایش اعتبار حساب با کارت شارژ کتابخانه من تراکنش های مالی کارت خرید خروج از حساب کاربری
1 / 3

اندیشه های سیاسی و اجتماعی امام خمینی(ه)(جلد چهارم)

مجموعه مقالات همایش سراسری

موضوعات


خرید کتاب اندیشه های سیاسی و اجتماعی امام خمینی(ه)(جلد چهارم)

نوع محصول: کتاب الکترونیکی
حجم دانلود: 1.6 مگا بایت
صفحات کتاب : 255
2,000 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

همان گونه که حضرت محمد (ص) با بعثت شان در جزیرة العرب به احقاق حقوق زنان در عرصه های مختلف پرداختند و با این اقدام، حیات دوباره ای به زنان بخشیدند. امام خمینی(ره) نیز با نهضت خویش جایگاه و حقوق زنان را در عصر معاصر احیا کرد. باور بنیانگذار انقلاب اسلامی نسبت به شأن زن ریشهْ قرآنی دارد. قرآن برخورداری از علم و تقوا را از معیارهای مورد توجه در دستیابی افراد به کمال وجودی می داند و زنان و مردان را به حضور در این راه تشویق می کند و اصولی را برای گام نهادن در این مسیر لحاظ کرده است. بنابراین، با استناد به آیات قرآن، این رهنمودها به نوع بشر ابلاغ شده است و در پیشگاه خداوند هیچ یک را بر دیگری مزیتی نیست.
در خطاب پروردگار به پیامبر اکرم (ص) نیز لغت مؤمنین، زن و مرد را شامل می شود و مسئولیت پیروی از سخنان پیامبر (ص) و توصیه های دین اسلام به زنان و مردان گوشزد شده است و هر دوی آنها در قبال انجام وظیفه و تکلیف الهی، مساوی و به لحاظ مسئولیت پذیری نیز برابرند.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

مجموعه اثر : اندیشه های سیاسی و اجتماعی امام خمینی(ه)

صفحات کتاب : 255

کنگره : ‫‬‮‭DSR1576/2‫‬‭‫‬‮‭‬‭/ھ786 1389

دیویی : ‭955/0842

کتابشناسی ملی : 2089547

شابک : 978-964-195-404-0

کد کتاب : BP0298#4

فهرست

جایگاه زن در اندیشهْ سیاسی امام خمینی(ره)
سهیلا مولایی
چکیده
1- مقدمه
2- اهداف، پرسش ها و روش پژوهش
2ـ1- هدف کلی
2ـ2- اهداف ویژه
2ـ3- پرسش ها
2ـ4- روش تحقق
3- مجوز حضور سیاسی زنان از نظر قرآن و اسلام
3ـ1- زن مسلمان و مشارکت سیاسی
3ـ1ـ1- اصل جواز مشارکت سیاسی برای زنان و ادلهْ آن
3ـ1ـ2- حدود و نحوهْ مشارکت سیاسی زنان در جامعهْ اسلامی
4- رویکردهای عمده نسبت به حضور زنان در سیاست و نظر اسلام در این باره
5- تحلیلی از مشارکت سیاسی زنان ایرانی در تاریخ معاصر
5ـ1- انواع مشارکت سیاسی زنان ایرانی
5ـ2- سابقهْ مشارکت سیاسی زنان ایرانی در تاریخ معاصر
6- دیدگاه امام خمینی(ره) دربارهْ فمینیسم
6ـ1- گفتمان فمنیستی در ایران
6ـ2- امام خمینی(ره)، زنان ، قدرت سیاسی و فمنیسم
بُعد اول: تثبیت قدرت سیاسی
بُعد دوم: تحدید قدرت سیاسی
بُعد سوم: تنظیم قدرت سیاسی
7- راهکارهای بهبود و توسعهْ مشارکت سیاسی زنان
نتیجه
سخن پایانی
شأن و جایگاه سیاسی ـ اجتماعی زنان از دیدگاه امام خمینی(ره)
مائده رضایی
چکیده
مقدمه
اثبات
ظرف ثبوت
ترسیم شأن سیاسی ـ اجتماعی زنان
موضوع گیری نسبت به CEDAW
1- تطبیق شأن سیاسی ـ اجتماعی زن در دههْ نخست انقلاب اسلامی
الف) مشارکت در فرایند انقلاب
ب) از پیروزی انقلاب اسلامی تا رحلت امام خمینی(ره)
2- سازمان های ویژهْ زنان
3- اشتغال
4- مشارکت های سیاسی
5- مشارکت در هشت سال دفاع مقدس
نتیجه
پیشنهاد
دیالکتیک تنافع (مبتنی بر اندیشهْ سیاسی امام خمینی(ره))
محمود پروانه
چکیده
مقدمه
رهیافت نخست: اسلام و رسالت جهانی
حکم تاریخ
امت، جامعهْ جهان گرا
دلایل نقلی
چه خواهد شد؟
چه باید کرد؟
رویکردهای جهان گرایی اسلامی مقارن نهضت امام خمینی(ره)
الف) رویکرد ویرانگر
ب) رویکرد منفعل
ج) رویکردهای فعال
ج ـ1- نظریهْ ملی گرایی اسلامی
ج ـ2- نظریهْ واقع گرایی
ج ـ3- نظریهْ آرمان گرایی
ج ـ4- نظریهْ امّ القری
رهیافت دوم: نظام سیاسی، منافع ملی، مسئولیت های فراملی
نقد امام(ره) به رویکردهای مقارن
نقد رویکرد ویرانگر
نقد رویکرد منفعلانه
رهیافت سوم: تحدید مسئولیت های فراملی
رویکرد جامع جهان گرایی
1- مهدی باوری
2- آینده نگری فعال
3- زمینه و زمانه
نتیجه
دیدگاه عالمان شیعهْ معاصر (امام خمینی(ره) و استاد شهید مطهری) دربارهْ «حقوق سیاسی زنان»
راضیه ایروانی غفاری
چکیده
مقدمه
1- طرح و بیان مسئله
2- پرسش اصلی
3- پرسش های فرعی
3ـ1- فرضیهْ اصلی
3ـ2- فرضیه های فرعی
4- تعریف متغیرها و مفاهیم
5- روش پژوهش
6- روش شناسی پژوهش
7- هدف، ضرورت و اهمیت پژوهش
مبانی نظری
1- «حقوق سیاسی زنان» در غرب
2- «حقوق سیاسی زنان» در اسلام و ایران
2ـ1- «حقوق سیاسی زنان» از دیدگاه اسلام (ماهیت وجود زن از دیدگاه اسلام)
2ـ2- «حقوق سیاسی زنان» در منابع اربعه
3- پیشینهْ تاریخی «حقوق سیاسی زن» در ایران
چهارچوب مفهومی
1- نظریهْ مخالف (فقه سنّتی)
2- نظریهْ معتدل (فقه سنّتی و پویا)
3- نظریهْ موافق (فقه پویا)
بررسی دیدگاه امام خمینی(ره) و استاد مطهری دربارهْ «حقوق سیاسی زنان»
دیدگاه عالمان و فقیهان شیعه در برخورد با شریعت و «فقه» اسلامی
بررسی مبانی فکری و فقهی امام خمینی(ره)
دیدگاه امام خمینی(ره) دربارهْ فقه «پویا»
مبانی فکری استاد مطهری
مقایسهْ دیدگاه امام خمینی(ره) و استاد مطهری
اشتراکات دیدگاه امام(ره) و استاد مطهری دربارهْ «حقوق سیاسی زنان»
موارد اختلاف دیدگاه امام خمینی(ره) و استاد مطهری
نتیجه
بررسی مفهوم مردم سالاری در اندیشهْ امام خمینی(ره)
دکتر عنایت الله یزدانی
منیژه شفیعی زاده
چکیده
1- مقدمه
2- مفهوم مردم سالاری در اسلام
3- موانع مردم سالاری از نظر امام خمینی(ره) و مبارزه با آن
3ـ1- استعمار خارجی
3ـ2- استبداد داخلی
3ـ3- جدایی دین از سیاست
4- اهمیت نقش مردم در حکومت جمهوری اسلامی از نظر امام خمینی(ره)
5- ارکان مردم سالاری از دیدگاه امام خمینی(ره)
5ـ1- مشارکت عمومی
5ـ2- وجود آزادی ها
الف) آزادی عقیده
ب) آزادی مطبوعات
ج) آزادی اقلیت های مذهبی
5ـ3- چندگانگی سیاسی
5ـ4- برابری
5ـ5- توزیع قدرت
5ـ6- حکومت اکثریت، در عین احترام به اقلیت
6- نتیجه
بررسی برخی علل و زمینه های بشری انقلاب اسلامی از دیدگاه امام خمینی(ره)
مسعود معینی پور
چکیده
مقدمه
1- برخی علل و عوامل انقلاب از نگاه دیگران
الف) تأکید بر علل فرهنگی
ب) تأکید بر علل اقتصادی
ج) تأکید بر عوامل فردی و روان شناختی شاه
2- علل و عوامل بشری انقلاب اسلامی ایران از نگاه بنیانگذار آن
الف) علل فردی
یک- مسئولیت همگانی در مسیر انقلاب
دو- رسالت فردی در کمک به نهضت های الهی
سه- نقش رهبری در انقلاب
اول انسان سازی، بعد قیام
روشنگری نسل ها
ضرورت خروج از وضع موجود و حرکت به سمت مطلوب
ب) علل اجتماعی
یک- زمینه ها و علل فرهنگی
تخریب قوهْ فکری ملت
ترویج خودباختگی
تباهی نسل جوان
ترویج فساد از راه رسانه های فرهنگی
نفی انسان سازی و تخریب نیروی انسانی
دو- زمینه ها و علل سیاسی
هدف عمل سیاسی از دیدگاه امام(ره)
اعتراض به اختناق رژیم شاه
اساس شکل گیری نهضت از دیدگاه امام خمینی(ره)
توجه به جایگاه مردم در جریان انقلاب
از میان رفتن استقلال
عدم وجود آزادی
نعمت آزادی و وضعیت آن در رژیم گذشته
نتیجه
سرمایهْ اجتماعی در اندیشهْ امام خمینی(ره)
سیده فاطمه فقیه
چکیده
1- مقدمه
2- بررسی مفاهیم و چهارچوب مفهومی
2ـ1- سرمایهْ اجتماعی چیست؟
2ـ2- تعاریف و نظریات رایج سرمایهْ اجتماعی
2ـ2ـ1- پیر بوردیو
2ـ2ـ2- جیمز کلمن
2ـ2ـ3- رابرت پاتنام
الف) شبکه ها
ب) هنجارهای همیاری
ج) اعتماد
2ـ2ـ4- فرانسیس فوکویاما
3- ابعاد، مؤلفه ها و شاخص های سرمایهْ اجتماعی در اندیشهْ امام خمینی(ره)
3ـ1- بُعد شناختی (ذهنی)
3ـ1ـ1- باورها و ارزش ها
3ـ1ـ1ـ1- خدامحوری در روابط
3ـ1ـ1ـ2- اسلام محوری
3ـ1ـ2- اعتماد
3ـ1ـ2ـ1- اعتماد بین فردی
3ـ1ـ2ـ2- اعتماد نهادی
3ـ2- بُعد ساختاری (عینی)
3ـ2ـ1- ارتباطات اجتماعی
3ـ2ـ2- انسجام و همبستگی
3ـ2ـ3- مشارکت و اعتقاد به نیروی مردمی
3ـ2ـ4- شبکه ها، نهادها و پیوندهای غیررسمی و مردمی
3ـ2ـ4ـ1- نهاد روحانیت و مرجعیت
3ـ2ـ4ـ2- شعائر و مناسک مذهبی
3ـ2ـ4ـ3- نهاد امر به معروف و نهی از منکر
3ـ2ـ4ـ4- نهاد ولایت فقیه
3ـ2ـ4ـ5- نهادهای خودجوش و داوطلبانهْ مردمی
4- جمع بندی و نتیجه
بررسی تطبیقی جایگاه زن در خانواده در اندیشهْ امام خمینی(ره) و دیدگاه های فمینیستی
انسیه ملکیان
چکیده
مقدمه
جایگاه زن در خانواده از منظر امام خمینی(ره)
الف) توجه جدی اسلام به همهْ ابعاد زندگی خانوادگی
ب) جایگاه ممتاز مادران در تربیت فرزندان
ج) نقش زنان در تثبیت یا انحلال نهاد خانواده
د) سیرهْ عملی امام خمینی(ره) در برخورد با خانواده
جایگاه زن در خانواده در دیدگاه های فمینیستی
فمینیسم لیبرال
فمینیسم مارکسیست
فمینیسم رادیکال
نتیجه
بررسی دوره های شکل گیری رهبری علمی امام خمینی(ره)
جمال یزدانی
چکیده
مقدمه
الف) دورهْ اول: اندوختن علمی و عملی (خودسازی فردی و اجتماعی)
1- مرحلهْ اول
2- مرحلهْ دوم
3- مرحلهْ سوم
4- مرحلهْ چهارم
ب) دورهْ دوم: نظریه پردازی
1- مرحلهْ اول
2- مرحلهْ دوم
بُعد سیاسی
بُعد ارتباطی
ج) دورهْ سوم: اجرا و تجربه در مقام عمل
د) دورهْ چهارم: اصلاح و ارزیابی
جمع بندی
تأثیر فرهنگ بر امنیت از دیدگاه امام خمینی(ره)
مرضیه کافی
چکیده
مقدمه
مفاهیم
1- امنیت
امنیت اجتماعی
امنیت سیاسی
2- فرهنگ
فرهنگ از دیدگاه امام خمینی(ره)
1- جایگاه فرهنگ در هویت بخشی به جامعه و انسان ها
مبانی معرفتی فرهنگ اسلام از دیدگاه امام خمینی(ره)
خیر و شر
رأفت و رحمت؛ قسوت و غضب
فهم، حمق
عفت، هتک
تواضع، کبر
صمت؛ هذر
استسلام، استکبار
عصبیت
هوای نفس
دروغ
غیبت
رفق و مدارا
عدالت و جور
2- فرهنگ خودباوری و استقلال طلبی
امنیت از دیدگاه امام خمینی(ره)
امنیت سیاسی از دیدگاه امام خمینی(ره)
1- تکثرگرایی
2- مشارکت مردمی
3- قانون گرایی
4- آزادی
آزادی عقیده و بیان
آزادی مطبوعات
آزادی احزاب
آزادی اقلیت های مذهبی
امنیت اجتماعی از دیدگاه امام خمینی(ره)
عدالت
رویکرد امنیتی امام خمینی(ره)
تأثیر فرهنگ بر امنیت از دیدگاه امام خمینی(ره)
انتخابات در منظومهْ فکری امام خمینی(ره)
دکتر علی شیرخانی
چکیده
مقدمه
1- پیشینهْ نامطلوب انتخابات در ایران
2- آزادی در انتخابات
3- شرایط برگزاری انتخابات
الف) مشارکت همگانی و تکلیف گونه
ب) دقت در مراحل رأی دادن
معیارهای عام انتخاب افراد از دیدگاه امام خمینی(ره)
الف) صالح بودن افراد
ب) اصلح بودن
ج) متعهد به اسلام
د) ملی و متدین بودن
سفارش های اخلاقی امام خمینی(ره) دربارهْ انتخابات
الف) سفارش حضور در صحنهْ انتخابات
ب) لزوم شرکت در انتخابات برای مقابله با دشمن
ج) عدم تفرقه و نزاع
د) عمومیت انتخابات برای همه
سخن پایانی

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات