3 / 5

دانلود کتاب آشنایی با اصول علم رجال

نوع محصول: کتاب‌الکترونیکی
حجم دانلود: 3.5 مگا بایت
صفحات کتاب : 432
6,200 تومان
افزودن به سبد خرید

خلاصه اثر

بی گمان مهمترین راه دستیابی به احکام و آموزه های دینی بعد از قرآن کریم سنت پیامبر و ائمه (ع) است که در میان هزاران حدیث در کتب متعدد روایی گزارش شده است. با توجه به این که دشمنان اسلام و اهل بیت )ع( روایات فراوانی را جعل کردند تا راه حق را مشوّه سازند، استفاده از این گنجینۀ پربها نیازمند طی مقدماتی است که یکی از آنها اطمینان به وثاقت راویان حدیث است تا نسبت به صدور روایت از معصوم(ع)اطمینان کافی به دست آید.
از این رو باید تمام کسانی که در سلسلۀ ناقلان احادیث قرار دارند بررسی شوند تا حدیث صحیح از غیر صحیح باز شناخته شود. علم رجال متکفل این امر مهم است و بر هر مجتهد، مفسر و حدیث پژوهی است که اطلاع کافی دربارۀ رجال و راویان حدیث به دست آورد.
بنابراین گزاف نخواهد بود اگر علم رجال را از مهمترین علوم اسلامی بشماریم که کم و بیش در تمام شاخه های علوم حدیثی نقش کلیدی دارد و مقدمه ای برای دستیابی به علوم اهل بیت و روایات معصومین(ع) به حساب می آید.

برچسب ها

مشخصات

نوع اثر : کتاب

صفحات کتاب : 432

کنگره : BP114‬‭/د8آ5 1395‬

دیویی : 297/264‬‬

کتابشناسی ملی : 4420897

شابک : 978-600-7044-21-6‬‬

سال نشر : 1395

فهرست

سخن ناشر
پیشگفتار
فصل اول: کلیاتی دربا رۀ جایگاه علم رجال
گفتار اول: انواع علوم حدیث
الف ضرورت حدیث پژوهی
ب انواع علوم حدیث
١ - علوم حدیث کاربردی
٢ - علوم حدیث نظری
ج - تفاوتهای علوم حدیث
پرسش و پژوهش
گفتار دوم: دانش رجال الحدیث و انواع آن
انواع علم رجال الحدیث
١ - دانش رجال کاربردی
یک - تعر یف رجال کاربردی
دو - موضوع علم رجال کاربردی
سه - فایدۀ علم رجال
چهار - مسائل علم رجال
پنج - مبادی علم رجال
شش- گرایشهای علم رجال (کاربردی)
رابطۀ علم رجال با علم تار یخ
هفت - پیشینۀ تألیف نگاری در رجال کاربردی
٢ - دانش رجال نظری
یک - تعر یف، موضوع و فائدۀ رجال نظری
دو - کتاب شناسی رجال نظری
پرسش و پژوهش
گفتار سوم: انگیزۀ پیدایش علم رجال
الف - انگیزۀ پیدایش علم رجال
نمونۀ ستایشها و نکوهشها
ب - اهمیت ذکر سند حدیث و صحت آن
ج - اختصاص علم رجال به منابع اسلامی
پرسش و پژوهش
گفتار چهارم: نیازمندی به علم رجال
الف - ادلۀ موافقان دانش رجال
١ - وجود افراد دروغ پرداز در میان راو یان
٢ - شناخت خبر واحد حجّت
٣ - سفارش اخبار علاجیه به دقت در صفات راوی
۴ - وجود افراد غیر امامی در سند احا دیث
۵ - سی رۀ عملی محدثان و فقها در نقل و نقد سند
ب - ادلۀ منکران دانش رجال و نقد آن
بررسی بیشتر اعتبار کافی و فقیه
یک - دیدگاه دانشمندان دربا رۀ احا دیث کافی
دو - اعتبار من لایحضره الفقیه
پرسش و پژوهش
فصل دوم: اصول و معیارهای توثیق و تضعیف راوی
گفتار اول: طرق احراز وثاقت راوی
الف - شرایط راوی
ب - شیوه های احراز وثاقت راو یان
ج - تعر یف و موارد توثیق خصوصی
١ - علم وجدانی
٢ - تصر یح معصوم (ع)
٣ - تصر یح یکی از رجالیان متقدم
۴ - تصر یح یکی از رجالیان متأخر
۵ - ادعای اجماعِ رجالیان
۶ - شهرتِ به وثاقت
٧ - جمع آوری قراین
٨ - مقایسۀ میدانی احا دیث راوی با راو یان موثق
پرسش و پژوهش
گفتار دوم: مبانی حجیت قول رجالی و الفاظ جرح و تعدیل
الف - مبانی حجیت قول رجالی
ب تعدد معدِّل
ج - شرایط جارح و معدّل
د - الفاظ جرح و تعدیل
١ - الفاظ توثیق و مدح
یک - الفاظ دال بر توثیق
دو - الفاظ اختلافی دال بر توثیق یا مدح
سه - الفاظ دال بر مدح
چهار - الفاظ غیر دال بر توثیق و مدح
٢ - الفاظ جرح و ذمّ
یک - الفاظ دال بر جرح
دو - الفاظ اختلافی جرح
سه - الفاظ دال بر ذمّ
پرسش و پژوهش
گفتار سوم: شیوۀ احراز ضعف راوی و روش رفع تعارض
الف - تضعیف خاص و عام
ب - اسباب جرح عمومی
ج - ذکر اسباب جرح و تعدیل
د - تعارض جرح و تعدیل
نمونۀ رفع تعارض میان اقوال رجالیان
ه - نمونۀ بررسی رجالی سند حدیث
پرسش و پژوهش
گفتار چهارم: توثیق عمومی
الف - تعر یف توثیق عمومی
ب - موارد توثیق عمومی
١ - تمامی راو یانِ سلسله اسناد کتاب تفسیر قُ مّ ی
٢ - راو یانِ سلسله اسناد کتاب کامل الز یارات
٣ - راو یان مذکور در سلسله اسناد کتاب کافی
۴ - راو یان مذکور در سلسله اسناد کتاب من لایحضره الفقیه
۵ - راو یان مذکور در سلسله اسناد کتاب بشارة المصطفی
۶ - راو یان مذکور در سلسله اسناد کتاب المَزار
٧ - راو یانِ روایات کتاب المُقنِع تألیفِ شیخ صدوق
8- بودن راوی از صحابۀ پیامبر اکرم (ص)
9- بودن راوی از اصحاب امامان (ع)
10- بودن راوی از اصحاب امام صادق (ع)
١١ - بودن راوی از آل أعیَ ن
١٢ - بودن راوی از آل ابی شُعبه
١٣ - بودن راوی از آل ابی جَ هم
١۴ - بودن راوی از آل نُعَ یم ازدی
١۵ - بودن راوی از آل رّواسی
١۶ - بودن راوی از بنی فضال و مشایخ این خاندان
١٧ - بودن راوی از مشایخ اصحاب اجماع
١٨ - بودن راوی از اساتید و مشایخ ثقات ثلاث
١٩ - بودن راوی از مشایخ و شاگردان جعفر بن بشیر
٢٠ - بودن راوی از مشایخ و شاگردان محمد بن اسماعیل بن میمون زعفرانی
٢١ - بودن راوی از مشایخ محمد بن احمد بن یحیی اشعری
٢٢ - بودن راوی از مشایخ علی بن حسن طاطَریّ
٢٣ - بودن راوی از مشایخ احمد بن محمد بن عیسی اشعری
٢۴ - بودن راوی از مشایخ ابوعلی محمد بن ابی بکر بن هَمّام الکاتب الاسکافی و احمد بن
محمد بن سلیمان ابوغالب زُراری
٢۵ - بودن راوی از مشایخ قمّی ین
٢۶ - بودن راوی از مشایخ صدوق (طر یق داشتن صدوق به راوی در مشیخه)
٢٧ - بودن راوی از مشایخ کشی
٢٨ - بودن راوی از مشایخ نجاشی
٢٩ - بودن راوی از مشایخ اجازه
٣٠ - وکیل امام بودن راوی
31- متوّ لی شدن راوی از سوی امام
٣٢ - صاحب سرّ معصوم بودن
٣٣ - ترحُّم و ترضّ ی یکی از بزرگان برای راوی
٣۴ - کثرت نقل بزرگان از یک راوی
35- کثرت روایت راوی از معصوم (ع)
٣۶ - صاحب اصل و کتاب بودن راوی
37- بهره مندی راوی از توقیع امام زمان
٣٨ - بودن راوی از فقیهان برجستۀ اصحاب ائمه (ع) مذکور در رسالۀ عد دیۀ شیخ مفید
٣٩ - عمل اصحاب به روایت راوی
۴٠ - تصحیح سند متأخّران
۴١ - تضعیف سند از ناحیۀ غیر این راوی
۴٢ - اصل عدالت
۴٣ - عدم تضعیف و سکوت نجاشی
۴۴ - تمامی راو یان مورد اطلاق عبارت
۴۵ - بودن راوی در سند دارای اجماع بر عمل به روایات یکی از راو یان آن
۴۶ - موافق بودن حدیث با کتاب، سنت، اجماع، حکم عقل، یا تجربه
ج - نمونۀ کاربرد توثیقات عمومی
پرسش و پژوهش
فصل سوم: معرفی منابع معروف رجالی
گفتار اول: انواع کتب رجال و شیوه های تدو ین آن
الف - شیوه های تدو ین منابع رجالی
ب - انواع کتابهای رجالی
ج - معرفی منابع رجالی شیعه
د - دسته بندی کتابهای رجال (کاربردی)
ه - کتابهای چهارگانۀ رجالی
و - سبب شهرت کتابهای چهارگانۀ رجالی
ز - تفاوت کتابهای چهارگانۀ رجالی
پرسش و پژوهش
گفتار دوم: اصول اولیۀ رجالی
الف - رجال کشّ ی
١ - زندگی نامۀ مؤلف
یک - اساتید و شاگردان
دو - تألیفات
٢ - معرفی رجال الکشی
یک - مزایا و و یژگیهای کتاب
دو - چگونگی تهذیب کتاب
سه - ترتیب
ب - فهرست شیخ طوسی
١ - زندگی نامۀ مؤلف
یک - شخصیت علمی و تألیفات
دو - مرجعیت شیعه
٢ - معرفی الفهرست
یک - و یژگیهای فهرست
دو - کارهای پیرامون فهرست
١ - تلخیص
٢ - شرح
٣ - ترتیب
۴ - تکمیل
ج - معرفی رجال شیخ طوسی
١ - اعتبار رجال شیخ
٢ - انگیزۀ نگارش
٣ - اشتراک و تمایز رجال و فهرست
یک - اشتراکات
دو - تفاوتها
۴ - و یژگیهای رجال شیخ
د - رجال نجاشی
١ - زندگی نامۀ مؤلف
یک - استادان و شاگردان نجاشی
دو - تألیفات
٢ - معرفی رجال النجاشی
یک - انگیزۀ نگارش
دو - جایگاه علمی کتاب
سه - تقدم رجال نجاشی بر فهرست شیخ
چهار - و یژگیهای رجال نجاشی
ه - رجال برقی
١ - زندگی نامۀ مؤلف
یک - شخصیت علمی
دو - اساتید و شاگردان
سه - تألیفات
٢ - معرفی رجال البرقی
و یژگیهای کتاب
و - رجال ابن غضایری
١ - زندگی نامۀ مؤلف
یک - شخصیت علمی ابن غضایری
دو - اساتید و شاگردان
سه - تألیفات
٢ - معرفی رجال ابن غضایری
یک - مؤّلف رجال ابن غضایری (پدر یا پسر؟)
دو - تار یخچۀ کتاب
سه - ارزش علمی کتاب و انتساب آن به ابن غضایری
چهار - و یژگیهای کتاب
پرسش و پژوهش
گفتار سوم: معرفی اصول ثانو یۀ رجالی
الف - رجال علامۀ حلّ ی
١ - زندگی نامۀ مؤلف
یک - تحصیلات
دو - جایگاه علمی
سه - شاگردان علامه
چهار - تألیفات علامه
پنج - کتب رجالی علامه
٢ - معرفی رجال علامه حلی
یک - و یژگیهای خلاصة الاقوال
دو - ارزش و اعتبار
سه - کارهایی پیرامون خلاصة الاقوال
ب - رجال ابن داوود
١ - زندگی نامۀ مؤلف
تحصیلات و شخصیت علمی
٢ - معرفی رجال ابن داوود
یک - انگیزۀ نگارش
دو - و یژگیهای رجال ابن داوود
سه - شباهتها
چهار - تفاوتها
پنج - اشکالات کتاب
پرسش و پژوهش
گفتار چهارم: جوامع رجالی
الف - منهج المقال فی تحقیق أحوال الرجال
١ - مؤلف کتاب
٢ - معرفی کتاب
ب - مجمع الرجال
١ - مؤلف کتاب
٢ - معرفی کتاب
ج - نقد الرجال فی معرفة الرجال
١ - مؤلف کتاب
٢ - معرفی کتاب
د - جامع الرُّواة و إزاحة الإشتباهات عن الطرقِ و الأسناد
١ - مؤلف کتاب
٢ - معرفی کتاب
ه - منتهی المقال فی أحوال الرجال
١ - مؤلف کتاب
٢ - معرفی کتاب
پرسش و پژوهش
گفتار پنجم: جوامع رجالی معاصر
الف - تنقیح المقال فی احوال الرجال
١ - مؤّلف کتاب
٢ - و یژگیهای کتاب
ب - قاموس الرجال
١ - مؤّلف کتاب
٢ - و یژگیهای کتاب
٣ - اشکالات تنقیح المقال
ج - معجم رجال الحدیث
١ - مؤ لف کتاب
٢ - معرفی کتاب
یک - انگیزۀ نگارش
دو - و یژگیهای کتاب
٣ - کارهای صورت گرفته پیرامون کتاب
د - الموسوعة الرجالیه
ه - مستدرکات علم رجال الحدیث
پرسش و پژوهش
گفتار ششم: منابع رجالی اهل سنت
الف - علم رجال اهل سنت از پیدایش تا کمال
ب - ضرورت مراجعه به کتب رجال اهل سنت
ج - انواع منابع رجالی اهل سنت
د - سیر عمل به حدیث راو یان غیر امامی
پرسش و پژوهش
فصل چهارم: فرایند بهر هگیری از رجال
گفتار اول: گونه های اسناد
الف - گام اول: شناخت اعتبار کتاب و مؤّلف آن
ب - گام دوم: بازشناسی گونه های اسناد
١ - سند کامل (عادی)
٢ - سند عطف عادی (با واو)
٣ - سند تحو یلی (عطف غیر عادی)
اجتماع عطفها
۴ - سند عطف تر دیدی (با « أو »)
۵ - سند اشاره ای
۶ - سند تذییلی
٧ - سند ضمیری
٨ - سند تعلیقی
٩ - سند مرفوعی
١٠ - سند ارسالی
یک - انواع مرسلات
دو - حجیت مرسلات
سه - اجتماع چند گونه در یک سند
پرسش و پژوهش
گفتار دوم: شیوۀ سندگذاری کتابهای حدیثی
الف شیوۀ سندگذاری کافی
تفکیک بین سائل و راوی
ب شیوۀ سندگذاری فقیه
ج شیوۀ سندگذاری تهذیبین
یادآوری
یک - معنای « اخبرنی » در کتب اربعه و طر یق تحمّل حدیث
دو - واسطه ها در جوامع حدیثی
د - شیوۀ سندگذاری وسائل الشیعه
پرسش و پژوهش
گفتار سوم: گام سوم، توجه به مشکلات سندی
الف اشتراک راو یان (رجال همنام)
راههای شناسایی راوی مشت رک
نمونه اوّل: اسناد پیشین یا مشابه
نمونه دّوم: انصراف مطلق به فرد کامل
ب توحید مختلفات (نامهای متعدد یک راوی)
نمونه اوّل: اسامی محمد بن عیسی بن عُبید
نمونه دّوم: اسامی أحمد بن إدر یس الأ شْعَرِ یّ
راههای شناسایی و اثبات وحدت اسامی متعدد
نمونۀ اول
نمونۀ دوم
نمونۀ سوم
نمونۀ چهارم
نمونۀ پنجم
نمونۀ ششم
نمونۀ هفتم
نمونۀ هشتم
نمونۀ نهم
نمونۀ دهم
ج) تشابه
د - ائتلاف و اختلاف
ه - اضمار
و - مجهول و مهمل بودن راو یان
ز - تصحیف سندی
ح - اشتهار
١ - کنیه های مشهور
٢ - القاب مشهور
ط - کنیه و القاب ائمه (ع) در احا دیث و کتابهای رجال
ی - رموز و اختصارات
١ - رموز اصحاب معصومان (ع)
٢ - رموز کتابهای رجالی
٣ - رموز کتابهای مهم حدیثی
۴ - رموز اصطلاحات
ک - راو یان غیرمنسوب به پدر
ل - تعارض اقوال رجالیان
م - تبدیل سند (تعو یض)
گفتار چهارم: گام چهارم: شناسایی راوی (شخص شناسی و شخصیت شناسی)
گفتار پنجم: گام پنجم: تعیین وضعیت اعتبار سند
١ - نمونۀ کاربردی گامهای پنج گانه
٢ - نمونه هایی از ارز یابی سندی
یک - ارز یابی سند بر اساس و یژگیهای راو یان
دو - اتصال
یادآوری
پرسش و پژوهش
پیوستها پیوست ١: معرفی اجمالی نرم افزارهای رجالی
الف - نرم افزار درایة النور
١ - کتب رجالی
٢ - کتب حدیثی
٣ - امکانات اختصاصی برنامه
یک - بخش کتب ثمانیۀ رجالی
دو - بخش معجم رجال الحدیث
سه - بخش اسناد
۴ - امکانات مشترک برنامه
ب - نرم افزار کشف الرجال
١ - کشف الرجال
یک - منابع رجالی
دو - متون رجالی
سه - جستجو
٢ - طبقات الرجال
یک - طبقات
دو - طر یق
سه - تصحیفات
ج - نرم افزار کتابخانۀ اهل بیت (ع)
١ - کتب رجالی در برنامه
٢ - شیوۀ پژوهش رجالی در این نرم افزار
پرسش و پژوهش
پیوست ٢: آشنایی با فرقه ها و مذاهب
نمونۀ کاربرد فرقه ها در کتب رجال
پیوست ٣: یادآوری اصطلاحات حدیثی
پیوست ۴: نمودارها
الف - اصول عش رۀ رجالی
ب - نمودار جوامع رجالی ثانو یه
ج - نمودار جوامع رجالی معاصر
د - نمودار کتب رجالی اهل سنت
پیوست ۵: آمارها
الف - آمار ارز یابی اسناد کتب اربعه و وسائل الشیعه
ب - آمار کیفیت اتصال سند کتب اربعه و وسائل الشیعه
ج - آمار نوع سند کتب اربعه و وسائل الشیعه
د - آمار اساتید پرروایت کلینی
ه - آمار مکثر ین معصوم در کافی
و - آمار مکثر ین حدیث در کافی
کتاب نامه
الف - کتاب ها
ب - مجلات

محصولات مشابه

بیشتر

نظرات