طنز - لیست آثار

فرزندان ایرانیم

سوره مهر

از 6,000 تا 28,000 از 6,000 تا 22,120 تومان

کافه خنده

سوره مهر

از 4,000 تا 9,000 تومان

شیرین تر از عسل

موعود عصر(عج)

2,400 تومان

براده ها

سوره مهر

3,000 تومان