ادبیات داستانی و شعر - لیست آثار

دهکده خاک بر سر

فائضه غفار حدادی

از 17,000 تا 40,000 از 13,430 تا 31,600 تومان

رست خیز

جمعی از نویسندگان

24,000 18,960 تومان

رقعه

سیدحمیدرضا برقعی

12,000 9,480 تومان

روایتی ساده از ماجرایی پیچیده

ابراهیم حسن بیگی

از 7,500 تا 23,000 از 5,925 تا 18,170 تومان

ریحانه پیامبر

محسن نعماء

15,000 11,850 تومان

زن آقا

زهرا کاردانی

از 9,000 تا 20,000 از 7,110 تا 15,800 تومان

زنان عنکبوتی

نرجس شکوریان فرد

از 10,000 تا 32,000 از 10,000 تا 25,280 تومان

سرکار علیه

زهره عیسی خانی

20,000 15,800 تومان

سقای آب و ادب

سید مهدی شجاعی

29,000 22,910 تومان

سگ خوب قصه ما

سوره مهر

از 1,400 تا 5,000 از 1,106 تا 3,950 تومان

سیاحت غرب

آقا نجفی قوچانی

از 2,000 تا 25,000 از 2,000 تا 19,750 تومان

شاه بی شین

محمدکاظم مزینانی

از 15,000 تا 30,000 از 11,850 تا 23,700 تومان

شام ملیتا

محمدرضا وحیدزاده

12,000 9,480 تومان

ضد

سوره مهر

از 11,900 تا 28,000 از 9,401 تا 22,120 تومان

طوفان واژه ها

سیدحمیدرضا برقعی

15,000 11,850 تومان

عروس قریش

مریم بصیری

49,000 38,710 تومان

فاطمه علی است

علی قهرمانی

15,000 11,850 تومان

فرزندان ایرانیم

سوره مهر

از 6,000 تا 28,000 از 4,740 تا 22,120 تومان

فیلشاه

عباس شراره

از 3,000 تا 10,000 از 2,370 تا 7,900 تومان

قبله مایل به تو

سیدحمیدرضا برقعی

15,000 11,850 تومان

قلعه محافظان

فاطمه مسعودی

26,000 20,540 تومان

کتاب

سوره مهر

از 8,500 تا 25,000 از 6,715 تا 19,750 تومان

کاشوب

جمعی از نویسندگان

30,000 23,700 تومان

کشتی پهلو گرفته

سید مهدی شجاعی

32,000 25,280 تومان

کمی دیرتر

سید مهدی شجاعی

40,000 31,600 تومان

کیمیاگر

رضا مصطفوی

از 6,500 تا 19,000 از 6,500 تا 15,010 تومان