حقوق و علوم سیاسی - لیست آثار

زبان تخصصی متون حقوقی 4

فاطمه السادات هاشمی دمنه

9,000 تومان

حقوق مدنی 8

مریم صفرپور

18,000 تومان

آیین دادرسی مدنی 3

فاطمه السادات هاشمی دمنه

15,000 تومان

حقوق مدنی 6

مریم صفرپور

9,000 تومان

مقدمه علم حقوق

حمید رحمانی‌منشادی

25,000 تومان

حقوق مدنی 5

مریم صفرپور

12,500 تومان

حقوق دریایی

شیرین طهماسبی

12,500 تومان

کیفرشناسی

جمیله کرمی

9,000 تومان

حقوق فضای مجازی

شیرین طهماسبی

9,000 تومان