داستان کوتاه - لیست آثار

قصه ها

روز بهان

10,000 تومان

گندمها

روز بهان

4,000 تومان

پرطلا

آیین تربیت

500 تومان

مومو

آیین تربیت

500 تومان

صدقصه

پژوهش اخوت

1,500 تومان

پشت آن تپه

کتابدارتوس

1,600 تومان

زنگ تفریح

کتابدارتوس

6,000 تومان

هم نمک

فرهنگسرای آریو مصلی نژاد

از 1,100 تا 5,000 تومان