داستان کوتاه - لیست آثار

پازل خیرو شر

فرهنگسرای آریو مصلی نژاد

از 1,000 تا 2,000 تومان

قفس

فرهنگسرای آریو مصلی نژاد

از 1,000 تا 3,000 تومان

رجل سیاسی

رحیم‌ مخدومی

10,000 تومان

فضای وهم آلود یک خیال

فرهنگسرای آریو مصلی نژاد

1,200 تومان

تمام سهم من از بابا

فرهنگسرای آریو مصلی نژاد

1,000 تومان

خطوط موازی عابران

فرهنگسرای آریو مصلی نژاد

1,200 تومان

لواشک و ماه

کتاب سمنگان

1,000 تومان

گوسفند

فرهنگسرای آریو مصلی نژاد

1,100 تومان

ترنج

فرهنگسرای آریو مصلی نژاد

1,200 تومان

حوض آبی رنگ

فرهنگسرای آریو مصلی نژاد

1,100 تومان