داستان کوتاه - لیست آثار

فضای وهم آلود یک خیال

فرهنگسرای آریو مصلی نژاد

1,200 تومان

تمام سهم من از بابا

فرهنگسرای آریو مصلی نژاد

1,000 تومان

خطوط موازی عابران

فرهنگسرای آریو مصلی نژاد

1,200 تومان

لواشک و ماه

کتاب سمنگان

1,000 تومان

گوسفند

فرهنگسرای آریو مصلی نژاد

1,100 تومان

ترنج

فرهنگسرای آریو مصلی نژاد

1,200 تومان

هدهد و زاغ

تأمین محتوای نگین

رایگان

گرفتاری بهلول

تأمین محتوای نگین

رایگان

پسر باهوش

عبدالرحیم‌ سلطان‌ مرادوف

رایگان

قصه معراج

مؤسسه نسیم وصل

2,000 تومان

داستان موفقیت شرکت ها 4

تأمین محتوای نگین

1,500 تومان