داستان کوتاه - لیست آثار

فطرس فرشته سلام

مؤسسه نسیم وصل

2,000 تومان

شبح کوچک

منصوره شریف زاده

رایگان

سومین کرانه ی رود

ژوائو گیمارس روسا

رایگان

دماغ

نیکولای گوگول

رایگان

تصادف

سیمین دانشور

رایگان

پر ملخی

پرویز دوایی

رایگان

حکایات مدیریتی 3

تأمین محتوای نگین

1,500 تومان

پایان

نجیب محفوظ

رایگان

حکایات مدیریتی 2

تأمین محتوای نگین

1,500 تومان

آخرین خنده

منصوره شریف زاده

رایگان

آجرها

یوسف نواکوویچ

رایگان

حکایات مدیریتی 1

تأمین محتوای نگین

رایگان