دفاع مقدس - لیست آثار

هدایت سوم

سوره مهر

8,500 5,950 تومان

ضربت متقابل

سوره مهر

15,000 10,500 تومان

حمله بزرگ

سوره مهر

5,500 3,850 تومان

غریبه

سوره مهر

3,000 2,100 تومان

فوتبال و جنگ

سوره مهر

2,900 2,030 تومان

هات

سوره مهر

15,000 10,500 تومان

بی تاب

فاتحان

500 350 تومان

جنگ پا برهنه

سوره مهر

از 6,500 تا 8,000 از 4,550 تا 5,600 تومان

نجیب

سوره مهر

از 2,500 تا 6,000 از 1,750 تا 4,200 تومان

شطرنج با ماشین قیامت

حبیب احمدزاده

13,000 9,100 تومان

آقای شهردار

سوره مهر

3,500 2,450 تومان