رمان - لیست آثار

بی کتابی

محمدرضا شرفی خبوشان

32,000 25,280 تومان

پاریس پاریس

کتاب نیستان

8,000 6,320 تومان

پری دخت

حامد عسکری

25,000 19,750 تومان

تاب طناب دار

عهد مانا

54,000 42,660 تومان

جانستان کابلستان

رضا امیرخانی

53,000 41,870 تومان

چایت را من شیرین می کنم

زهرا بلنددوست

55,000 43,450 تومان

چغک

صهبا

25,000 19,750 تومان

چهل نامه کوتاه به همسرم

روزبهان

از 6,000 تا 42,000 از 6,000 تا 33,180 تومان

حاج آخوند

عطاءا... مهاجرانی

40,000 31,600 تومان

حصار

محمدعلی میقانی

45,000 35,550 تومان

خال سیاه عربی

حامد عسگری

35,000 27,650 تومان

داستان سیستان

رضا امیرخانی

30,000 23,700 تومان

دعبل و زلفا

مظفر سالاری

25,000 19,750 تومان

دنیای سوفی

یوستین گردر

75,000 59,250 تومان

دهکده خاک بر سر

فائضه غفار حدادی

از 17,000 تا 40,000 از 17,000 تا 31,600 تومان

روایتی ساده از ماجرایی پیچیده

ابراهیم حسن بیگی

از 7,500 تا 15,000 از 7,500 تا 11,850 تومان

روایت دلخواه پسری شبیه سمیر

محمدرضا شرفی خبوشان

35,000 27,650 تومان

ریشه ها

الکس هیلی

99,000 78,210 تومان

زن آقا

زهرا کاردانی

از 9,000 تا 20,000 از 9,000 تا 15,800 تومان

زخم داوود

سوزان ابوالهوی

45,000 35,550 تومان

سرلوحه ها

رضا امیرخانی

29,000 22,910 تومان

سهم من

روزبهان

112,000 88,480 تومان

سیاحت غرب

آقا نجفی قوچانی

از 2,000 تا 25,000 از 2,000 تا 19,750 تومان

شاه بی شین

محمدکاظم مزینانی

از 15,000 تا 45,000 از 15,000 تا 35,550 تومان

شیخ بی خانقاه

عطاءا... مهاجرانی

40,000 31,600 تومان