طنز - لیست آثار

بارش خرد

کیکاووس

4,000 تومان

یک سبد واژه

پرستوی سپید

1,000 تومان

کوتاه نوشت

پرستوی سپید

1,000 تومان

شکارگاه

مجید سلیمانی

600 تومان