نمایشنامه - لیست آثار

حسنک کجایی

کانون فرهنگی چوک

رایگان

شبراه

گروه فرهنگی اقاقیا

6,500 تومان

رهبری همه جانبه

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

رمز ماندگاری

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

جلسه نهایی

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

رهبری در سازمانها

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

رام کردن شیرها

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

پایداری

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

برند ربایی

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

گسترش ویژگیهای فردی

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

بهانه یا عمل بی فکر

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

گام آخر

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

کار، پول، خانواده

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

واقعیت IT

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

نگاه سوم

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

نود روز بحرانی

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان