������������������ ������ �������� �������� - مجموعه اثر