دایرة المعارف اساطیر و آیین های باستانی جهان - مجموعه اثر