������ ������ ���������� ������������ - مجموعه اثر