������ ���������� �������������� �� ������ �� �������� - مجموعه اثر