������������ ������������ ���������� 15 ���������� 1342 - مجموعه اثر