������������ ���� �������������� �������� - مجموعه اثر