������������ �������� �������� ������ ������������ - مجموعه اثر