������������ ������������ ���������� ���������� ������ �������� ������������ - مجموعه اثر