مدیر کارآمد - مجموعه اثر

رهبری

شادن پژواک

3,000 2,100 تومان

استراتژی بازاریابی برای رشد سریعتر

شادن پژواک

از 3,000 تا 5,000 از 2,100 تا 3,500 تومان

خلاقیت

شادن پژواک

از 3,000 تا 4,500 از 2,100 تا 3,150 تومان

تکنیک ها و راهبردهای مذاکره

شادن پژواک

از 3,000 تا 5,000 از 2,100 تا 3,500 تومان