سرزمین های درگیر در واقعه ی شریف ظهور - مجموعه اثر