کتاب های مهیار ستاری

عاشقی به سبک ون گوگ

محمدرضا شرفی خبوشان

19,400 تومان

کتابچه قانون موفقیت

ناپلئون هیل

از 2,000 تا 3,000 تومان

ناقوس ها به صدا در می آیند

ابراهیم حسن بیگی

از 12,500 تا 19,000 از 12,500 تا 15,010 تومان

کتابچه قوانین طبیعت بشر

رابرت گرین

از 2,000 تا 3,000 تومان

کتابچه جادوی فکر بزرگ

دیوید جوزف شوارتز

از 2,000 تا 3,000 تومان

کتابچه پنجمین فرمان

پیتر سنگه

از 2,000 تا 3,000 تومان

کتابچه چک لیست

آتول گاواند

از 2,000 تا 3,000 تومان

کتابچه چهار میثاق

دون میگوئل روئیز

از 2,000 تا 3,000 تومان

کتابچه نبرد هنرمند

استیون پرسفیلد

از 2,000 تا 3,000 تومان

برنامه ریزی بازاریابی استراتژیک

دیوید دبلیو اندرسون

از 4,900 تا 14,900 تومان

بیشعورها

تیسا

از 4,600 تا 10,000 تومان