کتاب های مولفین طلایی

حقوق تجارت 4

فاطمه السادات هاشمی

15,000 تومان

آشنایی با فقه

وجیهه عادلی

5,500 تومان

زبان تخصصی متون حقوقی 4

فاطمه السادات هاشمی دمنه

9,000 تومان

حقوق مدنی 8

مریم صفرپور

18,000 تومان

آیین دادرسی مدنی 3

فاطمه السادات هاشمی دمنه

15,000 تومان

حقوق مدنی 6

مریم صفرپور

9,000 تومان

اصول حسابداری 3

میلاد احمدی

20,000 تومان

حقوق اداری 1

مریم صفرپور

12,500 تومان