کتاب های معصومه ولی پور

کتابچه طرح کسب و کار یک صفحه ای

جیم هوران

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان

کتابچه عادت های عملکرد عالی

برندن برچارد

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان

کتابچه راز ذهن فوق العاده

ویشن لاکیانی

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان

کتابچه روح تسخیر ناپذیر

مایکل ای سینگر

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان

کتابچه اثر نامرئی

جونا برگر

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان

کتابچه بیداری غول درون

آنتونی رابینز

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان

کتابچه ترن هوایی کارآفرینی

دارن هاردی

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان

کتابچه پروژه شادی

گرچن رابین

از 2,000 تا 3,870 از 1,400 تا 2,709 تومان