کتاب های ترجمان علوم انسانی

پاداش

دن آریلی

21,000 16,590 تومان

چرا کار میکنیم؟

دن آریلی

15,000 11,850 تومان

فقر احمق می کند

الدار شفیر

52,000 41,080 تومان

فوکو در ایران

بهروز قمری تبریزی

38,000 30,020 تومان

مدیریت، فراسوی اعداد

مارگارت هفرنان

15,000 11,850 تومان

مرگ با تشریفات پزشکی

آتول گاواندی

64,500 50,955 تومان

مثبت فکر نکنید

گابریله اتوینگن

34,000 26,860 تومان