کتاب های شیرین طهماسبی

حقوق ثبت

شیرین طهماسبی

99,900 تومان

حقوق رسانه

شیرین طهماسبی

12,500 تومان

آیین دادرسی مدنی 3

فاطمه السادات هاشمی دمنه

15,000 تومان

حقوق دریایی

شیرین طهماسبی

12,500 تومان

حقوق فضای مجازی

شیرین طهماسبی

9,000 تومان

آیین دادرسی مدنی 2

فاطمه السادات هاشمی دمنه

12,500 تومان

حقوق محیط زیست

شیرین طهماسبی

8,000 تومان

حقوق بازرگانی

میثم عبدالله زاده

20,000 تومان

آیین دادرسی مدنی 1

فاطمه السادات هاشمی دمنه

12,500 تومان

حقوق تجارت 1

فاطمه السادات هاشمی

15,000 تومان