کتاب های فلورا متین نجاتی

مدیریت تطبیقی

علیرضا قره باغی

12,500 تومان

مدیریت منابع انسانی

فلورا متین نجاتی

20,000 تومان