کتاب های سمانه عابدی

ذهن آگاهی

جان اولمن

7,000 4,900 تومان

رهبری با نوآوری

آنیل گوپتا

7,000 4,900 تومان

سلامت مالی

آماندا کلایمن

7,000 4,900 تومان

تسلط بر زندگی

کریس کرافت

10,000 7,000 تومان

استراتژی رقابتی

آنیل گوپتا

8,000 5,600 تومان

اعتماد سازی

برندا بیلی هیوز

7,000 4,900 تومان

تفکر خلاق

درو بوید

7,000 4,900 تومان

افزایش هوش احساسی

جما لی رابرتز

7,000 4,900 تومان