کتاب های سازمان مدیریت صنعتی

هنر سخنوری

ریچارد دالیز

2,000 1,400 تومان

روابط کاری

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 1,750 تومان

رهبری همه جانبه

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 1,750 تومان

پیدا اما پنهان

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 1,750 تومان

حباب دات کام

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 1,750 تومان

رمز ماندگاری

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 1,750 تومان

جلسه نهایی

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 1,750 تومان

پاداش نوآوری

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 1,750 تومان

رهبری در سازمانها

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 1,750 تومان

رام کردن شیرها

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 1,750 تومان

پایداری

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 1,750 تومان

تعدیل نیرو

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 1,750 تومان

برخورد بزرگان

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 1,750 تومان

برند ربایی

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 1,750 تومان

با نفوذها

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 1,750 تومان

سفر فردی جک ولش

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 1,750 تومان

جانشین پروری

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 1,750 تومان

گوزن را روی میز بگذار

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 1,750 تومان

گسترش ویژگیهای فردی

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 1,750 تومان

مذاکره قدرتمندانه فروش

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 1,750 تومان

مشتریان چگونه فکر می کنند

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 1,750 تومان

بهانه یا عمل بی فکر

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 1,750 تومان

پیوند یا شراکت استراتژیک

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 1,750 تومان

مهارت در فروش پیچیده

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 1,750 تومان

کار خردمندانه جهانی

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 1,750 تومان

ارائه موفق

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 1,750 تومان

مدیران در نیمه راه مدیریت

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 1,750 تومان

گام آخر

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 1,750 تومان

گاو بنفش

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 1,750 تومان