کتاب های بریانافجیمن لی

روش های آماری چند متغیره

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

1,700 تومان