کتاب های شهید کاظمی

خط قرمز

دفتر مطالعات گفتمان انقلاب اسلامی

5,000 تومان

حاج احمد

محمدحسین علیجان‌زاده‌

40,000 31,600 تومان

کاش برگردی

شهید کاظمی

30,000 23,700 تومان

قصه کربلا

شهید کاظمی

از 25,000 تا 35,000 از 19,750 تا 27,650 تومان

خود تحریمی

دفتر مطالعات گفتمان انقلاب اسلامی

10,400 تومان

زندگی به سبک جهادی

شهید کاظمی

از 4,000 تا 32,000 از 4,000 تا 25,280 تومان

مربع های قرمز

شهید کاظمی

از 35,000 تا 55,000 از 27,650 تا 43,450 تومان

p.w

زینب اکبری

5,000 تومان

تاریخ مستطاب آمریکا

محمدصادق کوشکی

از 5,900 تا 30,000 از 5,900 تا 23,700 تومان