داستان کوتاه - لیست آثار

خدای خوب ابراهیم

گروه نویسندگان

از 3,800 تا 9,500 تومان

دخترانه های درگوشی

گروه نویسندگان شمسه

22,000 17,380 تومان

روزهای خرمشهر

سوره مهر

از 3,000 تا 3,500 تومان