شعر - لیست آثار

نامه های عمو ابراهیم

حمیرا خدابنده دوگاهه

2,000 تومان

ماه تابان

فاطمه زهرا جاوید

12,000 تومان

تانک ها در سایه

رضا علی اکبری

500 تومان

سنگ صبور

علی بزمایون

12,000 تومان

ادبیات دفاع مقدس

محمدرضا سنگری

13,500 تومان

شب پر ستاره

ترانه جعفرزاده

12,000 تومان

حرف آبی آخر

حسین تولائی

8,000 تومان

اقلیت

سوره مهر

از 11,000 تا 22,000 از 11,000 تا 17,380 تومان

آن ها

سوره مهر

از 6,000 تا 28,000 از 6,000 تا 22,120 تومان

تحیر

سیدحمیدرضا برقعی

16,000 12,640 تومان

رقعه

سیدحمیدرضا برقعی

12,000 9,480 تومان

ضد

سوره مهر

از 11,900 تا 28,000 از 11,900 تا 22,120 تومان

طوفان واژه ها

سیدحمیدرضا برقعی

15,000 11,850 تومان

قبله مایل به تو

سیدحمیدرضا برقعی

15,000 11,850 تومان

کتاب

سوره مهر

از 8,500 تا 25,000 از 8,500 تا 19,750 تومان

گریه های امپراتور

سوره مهر

از 8,500 تا 25,000 از 8,500 تا 19,750 تومان

یحیی

سیدحمیدرضا برقعی

20,000 15,800 تومان

دوربین بابا

محمدصادق خدایی

2,500 تومان

دلم یه مهمون میخاد

محبوبه صمصمام شریعت

5,000 تومان

بیناب شماره 1

وحید یامین پور

رایگان

مهندسی ارزش عشق

محمد جولایی تهرانی

2,000 تومان