قصه فرماندهان - لیست آثار

فرمانده شهر

داوود بختیاری دانشور

از 3,000 تا 11,000 از 2,370 تا 7,700 تومان

معلم فراری

رحیم‌ مخدومی

از 3,500 تا 5,000 از 2,450 تا 3,500 تومان

پرواز آخر

محمد مهدی بهداروند

10,000 7,000 تومان

مسافر

سوره مهر

3,500 2,450 تومان

غریبه

سوره مهر

3,000 2,100 تومان

فوتبال و جنگ

سوره مهر

2,900 2,030 تومان

آقای شهردار

سوره مهر

3,500 2,450 تومان

مرد ابرپوش

سوره مهر

3,000 2,100 تومان

مهاجر مهربان

سوره مهر

3,000 2,100 تومان

چهلمین نفر

سوره مهر

3,500 2,450 تومان