داستان های فارسی - لیست آثار

هک پلاس

محمد قنبری

15,000 تومان

هفت پله

مژگان بابامرندی

10,000 تومان

نیاز

قاسمعلی فراست

6,500 تومان

رژیسور

سوره مهر

از 15,000 تا 37,000 از 11,850 تا 29,230 تومان

از عشقاباد تا عشق آباد (جلد اول)

سوره مهر

از 13,900 تا 28,000 از 10,981 تا 22,120 تومان

تنها در سامسون

ترکان قربان زاده

9,000 تومان

وریا

سیده زهرا محمدی

25,000 19,750 تومان

نرگس

سوره مهر

از 11,000 تا 13,000 تومان

آنجا که خانه ام نیست

سوره مهر

از 3,500 تا 7,000 از 2,765 تا 5,530 تومان

بار دیگر، شهری که دوست می داشتم

روزبهان

از 5,000 تا 20,000 از 5,000 تا 15,800 تومان

دختران آفتاب

امیرحسین بانکی

از 14,000 تا 58,000 از 11,060 تا 45,820 تومان

زنان عنکبوتی

نرجس شکوریان فرد

از 10,000 تا 32,000 از 10,000 تا 25,280 تومان

سگ خوب قصه ما

سوره مهر

از 1,400 تا 5,000 از 1,106 تا 3,950 تومان