طنز - لیست آثار

مناجات

سوره مهر

از 6,000 تا 35,000 تومان

آقازاده عزیز

محمدرضا شهبازی

5,000 تومان

تاریخ مستطاب آمریکا

محمدصادق کوشکی

از 5,900 تا 30,000 تومان

آبنبات هل دار

سوره مهر

از 16,000 تا 40,000 تومان

آبنبات دارچینی

مهرداد صدقی

از 13,500 تا 40,000 تومان

دهکده خاک بر سر

فائضه غفار حدادی

از 17,000 تا 40,000 تومان

فرزندان ایرانیم

سوره مهر

از 6,000 تا 28,000 تومان

گچ پژ

سوره مهر

از 5,000 تا 8,000 تومان

خوشه ها

منصور سلجوقیان اصفهانی

10,000 تومان