طنز - لیست آثار

میخ قلبتم همسرم

رحمت پوریزدی

6,000 تومان

مناجات

سوره مهر

از 6,000 تا 35,000 از 6,000 تا 27,650 تومان

شوخ طبعی های طلبگی

محمدحسین قدیری

8,000 تومان

آقازاده عزیز

محمدرضا شهبازی

8,000 تومان

آبنبات هل دار

سوره مهر

از 16,000 تا 50,000 از 16,000 تا 39,500 تومان

دهکده خاک بر سر

فائضه غفار حدادی

از 17,000 تا 40,000 از 17,000 تا 31,600 تومان

فرزندان ایرانیم

سوره مهر

از 6,000 تا 28,000 از 6,000 تا 22,120 تومان

گچ پژ

سوره مهر

از 5,000 تا 8,000 تومان

خوشه ها

منصور سلجوقیان اصفهانی

10,000 تومان