طنز - لیست آثار

خاطرات یک الاغ

سوفی سگور

از 6,000 تا 20,000 تومان

مناجات

عباس حسین نژاد

از 6,000 تا 35,000 از 6,000 تا 27,650 تومان

شوخ طبعی های طلبگی

محمدحسین قدیری

8,000 تومان

آقازاده عزیز

محمدرضا شهبازی

8,000 تومان

تاریخ مستطاب آمریکا

محمدصادق کوشکی

از 10,000 تا 35,000 از 10,000 تا 27,650 تومان

آبنبات هل دار

مهرداد صدقی

از 16,000 تا 50,000 از 16,000 تا 39,500 تومان

آبنبات دارچینی

مهرداد صدقی

از 13,500 تا 45,000 از 13,500 تا 35,550 تومان

دهکده خاک بر سر

فائضه غفار حدادی

از 17,000 تا 40,000 از 17,000 تا 31,600 تومان

فرزندان ایرانیم

سوره مهر

از 6,000 تا 28,000 از 6,000 تا 22,120 تومان

گچ پژ

سوره مهر

از 5,000 تا 8,000 تومان

آخرین نشان مردی

مهرداد صدقی

از 12,500 تا 15,000 تومان

فیض بوک

ناصر فیض

از 6,000 تا 10,000 تومان