روانشناسی - لیست آثار

رازهای چهره

جین هانر

از 13,000 تا 15,000 از 9,100 تا 10,500 تومان

کتابچه نفوذ

رابرت سالدینی

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان

کتابچه قدرت عادات

چارلز داهیگ

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان

ورزش هوش کودکان

فرشته جندقیان

6,000 4,200 تومان

کتابچه دوازده قانون زندگی

جردن بی پترسون

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان

معماری و خودشکوفایی کودکان

جمال الدین مهدی نژاد

5,000 3,500 تومان

کتابچه صحبت کردن با افراد ناشناس

مالکوم گلدول

از 2,000 تا 3,000 از 1,400 تا 2,100 تومان