مدیریت کسب و کار - لیست آثار

کتابچه باهوشتر سریعتر بهتر

چارلز داهیگ

از 2,000 تا 3,000 تومان

کتابچه چک لیست

آتول گاواند

از 2,000 تا 3,000 تومان

نیکولا تسلا

سبکتو

از 2,800 تا 4,800 تومان

سال 12 هفته ای

برایان پی‌.موران

از 2,800 تا 4,800 تومان

کارآفرین محتاط

مایکل مسترسون

از 2,800 تا 4,800 تومان

رام کردن شیرها

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

تعدیل نیرو

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

برند ربایی

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

سفر فردی جک ولش

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

گوزن را روی میز بگذار

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

گسترش ویژگیهای فردی

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

بهانه یا عمل بی فکر

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

ارائه موفق

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

گام آخر

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان

گاو بنفش

سازمان مدیریت صنعتی

2,500 تومان