تغییر - لیست آثار

مدیریت تغییر

اساتید دانشگاه هاروارد

2,000 تومان

تدبیر، تغییر، تعالی

احمدرضا اسعدی(پیرداد)

1,500 تومان