علوم سیاسی - لیست آثار

اصول الحکم فی نظام العالم

حسن کافی الاقحصاری البوستوی

8,500 تومان

شهریار

نیکولو ماکیاولی

6,500 تومان

خیانت ها

روزگار نو

5,700 تومان

خیانت ها

روزگار نو

4,900 تومان

شهریار

روزگار نو

4,500 تومان

انقلاب اسلامی

مرکز ترجمه و نشر المصطفی(ص)

5,000 تومان

شهریار

روزگار نو

10,000 تومان

تاریخ سیاسی چیست؟

پژوهشگاه علوم انسانی

2,800 تومان