انتخابات - لیست آثار

اثر انگشت

موسسه فرهنگی حماسه 17

12,000 تومان

تکرار یا تغییر

سیدمحمدحسین راجی

35,000 27,650 تومان

انتخاب صالحان

سیدعلی خامنه ای

37,000 29,230 تومان

چت مقدس

رسول آفتاب

10,000 7,000 تومان

چراغ صبح

سوره مهر

6,000 4,200 تومان

پارلمان تک جنسیتی

هزاره ققنوس

2,400 1,680 تومان

خرابکار اجاره ای

رحیم‌ مخدومی

5,000 3,500 تومان

انتخابات

مقام معظم رهبری

1,000 700 تومان